HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 45

JPEG (Deze pagina), 653.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

37
i van den geest hunner partij. Eene andere zaak is het,
waar het de opvoeding der kinderen geldt; hierin
hebben de vrouwen een eerste stem, en zij gebruiken
haar invloed om hare echtgenooten tot hare ziens-
wijze over te halen. Men moet daarom den invloed
der vrouw niet te gering schatten. Daar zijn menschen,
. die beweren, dat deze invloed op slinksche wijze ver-
; kregen en op oneerlijke manier uitgeoefend wordt,
_ hetgeen een zedelijke wanverhouding ten gevolge heeft,
en zij zouden aan dien toestand een einde willen
maken door het gezag aan de vrouw toe te kennen.
Deze bedenking zou geldig zijn in een huishouden,
waar de domme of verwaande heer des huizes, die
zich boven elken invloed verheven waant, door eene
slimme en heerschzuchtige vrouw om den tuin wordt
geleid, maar gelukkig is het in de meeste gezinnen
niet aldus gesteld.
V Wel te onderscheiden van de ongepaste aanmati-
ç« ging, waardoor de waardigheid van een man te kort
T gedaan wordt, is er mijns inziens niets onnatuurlijks
of onbehoorlijks in een invloed, die openlijk en zonder
een zweem van list of onoprechtheid uitgeoefend wordt.
Om kort te gaan. Verlangt men hetzelfde onderwijs
A voor beide seksen, dan miskent men het onderscheid tus-
· schen beider lichamelijken en geestelijken aanleg. Eischt
1 men volkomen gelijkheid bij een echtelijke verbintenis,
zonder rekening te houden met eenig gezag, dan mis-
_ kent men den aard dezer vereeniging, om aan den
huiselijken haard plaats te maken voor regeeringloos-
l heid. En waar ter wereld kan regeeringloosheid eenig
1 nut stichten?
Laat ons thans de zaak uit een staatkundig oogpunt
beschouwen.