HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 43

JPEG (Deze pagina), 668.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

. 35
Dit onderwerp levert ruimschoots stof voor belang-
. rijke rechtsgeleerde studiën. Op dit oogenblik houdt
men zich daarmee in Zwitserland bezig, naar aanlei-
ding van eene wet, waardoor de echtscheiding zeer
vereenvoudigd is, doch die zulke treurige gevolgen
heeft, dat men zich met ernstige klachten tot den
. Bondsraad gewend heeft. De Raad heeft geantwoord,
° dat hij tot de herziening dier wet zou overgaan: ten
einde de zedelijke waarde van het huwelijk in stand
l te houden en te beschermen.
Men meene echter niet, dat er alleen verbetering
en afschaffing van misbruiken door wetten en wets-
bepalingen te wachten is, neen goede zeden moeten
de beste hervorming brengen.
Misbruik te maken van zijne macht is eene ver-
_ zoeking voor den man. Mahomed geeft hem den raad
daarvan gebruik te maken, waar hij de echtgenooten
‘ aanzet de vrouwen ,,wier ongehoorzaamheid men te
j vreezen heeft" te slaan.
I De apostel Petrus spreekt in een anderen geest.
I vermaant de mannen aan hunne vrouwen de eer
L te geven, als zijnde het ,,zwakkere vat." Trouwens, in
het gansche Evangelie wordt de leer der zachtmoe-
digheid gepredikt. Voor het welzijn der vrouw is ook
ik meer heil te wachten van het Christendom dan van
wettelijke bepalingen, hoewel men deze niet te gering
moet schatten.
In een weldenkend gezin wordt het gezag als van
zelf gedeeld. De man stelt zich in betrekking met de
buitenwereld, en regelt de hoofdaangelegenheden van
e zijn huis; maar de huiselijke bemoeiingen, de verzor-
ging en eerste opvoeding der kinderen, en de kleinere
beslommeringen van het huishouden laat hij over aan
zijne vrouw. De huiselijke dwingeland, die alles wil