HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 42

JPEG (Deze pagina), 670.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

34 .
drank verslaafd is, heeft de vrije beschikking over
het fortuin en de verdiensten zijner vrouw. ­
Deze wet is nog in verschillende landen van kracht;
gelukkig bestaan er ook billijker en milder bepa-
lingen. De Russische regeering heeft, waarschijnlijk
ten gevolge van in het oogloopende verdorven toe-
standen, aan de vrouwen geheele vrijheid toegestaan .
met betrekking tot haar vermogen: Gver alles, wat ”i
de vrouw op het oogenblik van haar huwelijk bezit, _
en over alles, wat zij na dien tijd persoonlijk ver-
krijgt, kan de man niet beschikken dan krachtens een
bijzondere volmacht. De vrouw is vrij om hare bezit-
tingen te verkoopen of te bezwaren, zonder dat zij
daarvoor de toestemming van haar echtgenoot behoeft.
Dit geldt voor het vermogen.
Wat de persoonlijke veiligheid betreft, zoo dient _
men maatregelen te nemen voor het geval van ern-
stige beleediging of persoonlijke omstandigheden. De
maatschappij moet zich het lot aantrekken van de ,
vrouw, die het slachtoffer der dwingelandij van haren I
echtgenoot geworden is. Daarom moet de wet eene I
ontbinding van het huwelijk mogelijk maken, hetzij ~
door eene scheiding bij wederzijdsch goedvinden, of
door een rechterlijk vonnis. De christelijke kerk be-
hoeft echter de geldigheid van een dergelijke ontbin­ il
ding niet te erkennen. Bij eene vereeniging, wier
eerste voorwaarden van godsdienstig­zedelijken aard
zijn, is het burgerlijk wetboek niet het eenig verbin-
dend element, en de kerk zou zich in een afhanke-
lijke positie brengen, indien zij op dit punt hare
eischen niet deed gelden. r
Er zijn gevallen denkbaar, waarin de gerechtelijke
ontbinding van een zuiver burgerlijk huwelijk niet
door de geestelijke overheid erkend kan worden.