HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 41

JPEG (Deze pagina), 658.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

I
x
33
noch een paard zonder zich te vergewissen of het een
· edelen stamboom heeft; en ziet, een aanzienlijk bur-
r_ ger neemt eene slechte vrouw, de dochter van een
. onwaardigen vader. Laat u dit niet verwonderen, zij
_’ brengt hem veel goud ten huwelijk."
f Ijdelheid kan dezelfde gevolgen na zich slepen als
geldzucht. Een rijke jonge dochter uit den burger-
V stand zal zich verbinden met een edelman, wien het
jg slechts om haar fortuin te doen is. Haar schrijfpapier
·i en haar eetserviezen zullen met een adelijk wapen
· prijken, het toppunt harer eerzucht! Ach arme! hoe
duur zal zij de treurige voldoening harer ijdelheid
betalen, wanneer deze verkregen is ten koste van hare
onderwerping aan een slechten man!
Elke vereeniging eischt een bepaald gezag als een der
, eerste voorwaarden van haar bestaan. Meent men de
‘ mannelijke macht verkeerd werkt, welnu laten de wetten
het echtelijk gezag dan aan de vrouw overdragen;
maar autoriteit moet er wezen. Ik geef toe, dat er
toestanden voorkomen, waarin het wenschelijk zijn
zoude, indien de vrouw de teugels van het bewind
in handen hield, maar algemeene voorschriften mogen
, niet op uitzonderingen gebaseerd zijn. Men moet be-
grijpen, dat er gezag dient te wezen, en dat een
huwelijk, waarin geen sprake is van ondergeschikt-
heid, een onmogelijkheid is.
Maar al is het bestaan van gezag noodzakelijk,
daarom vloeit hier niet uit voort, dat dit gezag on-
beperkt moet wezen. De wet, die aan de vrouw een ‘
ondergeschikte plaats aanwijst, moet haar zoo noodig
beschermen, en zorg dragen dat het gezag van den
­ man niet in ondragelijke willekeur ontaarde.
De bepalingen omtrent het vermogen zijn onrecht-
vaardig. Een man b. v., die niets doet en aan den
3