HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 40

JPEG (Deze pagina), 683.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

l
32
echter wijken, wanneer zij erkennen, dat heur plaats
haar aangewezen is door een goddelijke beschikking, j 4
die zich duidelijke geopnbaard heeft in de samenstel- i
ling van het heelal. j
Wel verre van den godsdienst tot dekmantel van {
vele en ernstige misbruiken te maken, moet men de L
omstandigheden uit een christelijk oogpunt beschou­ r
wen, en waar dit het geval is daar zal men ervaren, ¢
dat elke toestand louterend en verheffend werken kan. _,l"
Het zij mij vergund hier eenige woorden van raad- l {
geving voor onze jonge meisjes te laten volgen.
Degene onder haar, die zulk een beslist zelfstandig
karakter hebben, dat elke onderdanigheid haar tegen-
zin opwekt, zullen wijs doen met niet te trouwen.
Maar al hebben zij geen man te gehoorzamen, zoo
moeten zij niet vergeten, dat, in welke levensomstan- .°j
digheden zij zich ook mogen bevinden, zij maar zeer
zelden haar eigen wil zullen kunnen volgen. De er-
varing zal haar dit weldra doen ondervinden. De
overigen moeten begrijpen, dat juist deze voorwaarde
tot onderdanigheid aan het huwelijk zulk een hoogst
ernstige beteekenis geeft, en tot eene godsdienstig-
zedelijke verbintenis stempelt. Het is een verschrik- ‘
kelijk vooruitzicht een onwaardigen man onderdanig
te moeten zijn. En toch, hoe weinig wordt hiermede
rekening gehouden, en welke treurige gevolgen slepen
de zoo veel voorkomende huwelijken ,,0m geld" niet
na zich. Zal eene vrouw een onwaardigen man af-
wijzen, indien hij zeer rijk is? Nam, zij stelt er meer
prijs op de vrouw van een rijk man genoemd te
worden, dan de echtgenoote van een braven man te
zijn. Hoort eens naar hetgeen de dichter Théogenis `
540 jaar vóór Christus zeide: ,,Men koopt geen vee
zonder nauwkeurig te onderzoeken of het goed is,
["~­- ­,.,