HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 39

JPEG (Deze pagina), 678.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

31
derwerpeae, die hg eziet zet] goedgekeurd heeft. Is dit
niet hetzelfde als volslagen regeeringloosheid? Om ons
maar tot één voorbeeld te bepalen, wat zou er wor-
den van de inkomsten van den Staat wanneer niemand
` andere belastingen betalen moest, dan die hij zelf
goedgekeurd had! De bedwelming der vrijheid maakte
Lafayette blind voor de eerste voorwaarden van een
geordenden Staat, en het schijnt mij toe, dat een
soortgelijke verblindheid, ten gevolge der gelijkheids-
utopiën, de onvermijdelijke eischen eener echtelijke
vereeniging uit het oog doet verliezen.
Gehoorzamen valt dikwerf hard, ja er kunnen om-
standigheden zijn waaronder het zeer hard moet val-
len onderdanig te zijn; maar toch kan het gevoel van
afhankelijkheid reinigend en verheffend werken. Het
is moeielijk om te gehoorzamen, wanneer men daartoe
veroordeeld wordt door onrechtvaardige wetten, en
verkeerde gebruiken; maar de onderdanigheid, waar-
van wij spreken, is een onvermijdelijk gevolg van
den aard der dingen, en men heeft hier te doen met
den uitdrukkelijken wil van den Schepper. (Ik sta
niet onder de bevelen van den gemeenteraad van
Parijs en mag dus vrij uit spreken van God en van
Zijne geboden.)
Nu is het waar, dat er vele misbruiken bedekt
. worden met den mantel van den godsdienst -­ van­
daar zooveel aanleiding tot ongodsdienstigheid ­­
R maar wanneer er sprake is van noodwendigheden, die
“, berusten op den aard der dingen dan mag men daar~
p aan met volle vrijmoedigheid de gedachte aan den
Schepper verbinden. Wanneer de vrouwen gelooven, ·
dat de haar toegewezen plaats in het huisgezin bepaald
wordt door wetten en gebruiken, dan kunnen wij
hare ontstemming billijken. Deze ontstemming zal
i
P