HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 38

JPEG (Deze pagina), 665.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

30
in tegenstelling van de vrouw, die het vermogen be-
zit, of in het levensonderhoud voorziet slechts van
toepassing zijn op den man die geen geld verdient.
De zaak zou er slecht uitzien voor zulke mannen _
wier betrekkelijke verdiensten buiten de bevoegdheid
van het oordeel der rechters liggen.
Wanneer men het huwelijk beschouwt als een ver-
eeniging van twee gelijken, dan levert het vaststellen
van de plaats der echtelijke woning al dadelijk groote
bezwaren. Dit is het geval bij al de gezamentlijke
handelingen van het echtelijk leven, en in de eerste
plaats bij de opvoeding der kinderen. Op dit punt
spreekt de ervaring. Ten gevolge van een krachtige
beweging tegen de mannelijke macht heeft de Wet-
gevende Vergadering van Albany in den Staat van
New­York in 1886 eene wet uitgevaardigd, waarbij
aan de ouders een gelijk gezag en gelijke rechten
werden toegekend met betrekking tot de opvoeding
hunner kinderen. ,.,De moeielijkheden, die hieruit
voortvloeiden waren zoo vele, en de gevolgen zoo
ernstig, dat in 1862 de wet van 1860 gedeeltelijk
werd ingetrokken, en het vaderlijk gezag _in zijn oude
rechten hersteld."
Men wil thans, dat de vrouw zich nooit zal be-
hoeven te onderwerpen, d. w. z. dat zij altijd haar _
eigen wil zal mogen volgen hetzij uit vrije beweging
of bij wijze van instemming. Door het maken van
eene vergelijking kan men eenigzins over de strekking ,
van zulk een eisch oordeelen. C
Bij den aanvang van de Fransche revolutie, toen ,
de vrijheidstheori√ęn alle hoofden op hol brachten,
wenschte de generaal Lafayette, dat een der artikelen
van de Verklaring der rechten van den mensch aldus
zou luiden: Niemand behoeft zich aan wetten te vn-
i
P