HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 37

JPEG (Deze pagina), 681.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

l
E
l
29
hoogste onrechtvaardig, dat een man, die niets doet
en die leeft van het vermogen zijner vrouw de plaats
bepaalt waar zij wonen moet, en deze onrechtvaar-
_'· digheid wordt nog grooter, wanneer het de vrouw is,
die in het levensonderhoud voorziet, de we! m00sZ
200 iets niet Z00Zczz‘07z. Ik cursiveer deze woorden met
opzet, omdat de kwestie in den grond hierop neerkomt.
Men wil dus eene wet, waarbij een man, die niets
., doet en die van het inkomen zijner vrouw leeft het
recht zou verliezen de plaats der echtelijke woning
te bepalen, welk recht dan op de vrouw zou over-
gaan, daar een van tweeën hier in beslissen moet.
Ik heb getracht mij voor te stellen welke gevolgen
zulk een wet zou kunnen hebben. Ziehier een der
mogelijkheden die mij voor den geest kwamen. Een
­ dame uit onze stad begint het leven te Genève te
vervelen, en zij wenscht zich te Parijs te vestigen.
Dien ten gevolge doet zij stappen om langs wette-
lijken weg het recht te verkrijgen de plaats der ech-
telijke woning te bepalen. Om dit recht te verkrijgen
moet de dame twee zaken kunnen bewijzen, in de
eerste plaats, dat haar echtgenoot van haar inkomen
leeft, wat in de meeste gevallen niet moeielijk uit te
maken zal zijn, en in de tweede plaats, dat haar man
een 7¢i0Zsd0m0Z leven leidt. Hier wordt de zaak inge-
J wikkelder. Wat is uit een rechtsgeleerd oogpunt een
%i0isd00mZ leven? Zal de rechtbank een onderzoek
instellen naar het uur, waarop de echtgenoot opstaat
J of zich ter ruste begeeft, en nagaan welk gebruik hij
van zijn dag maakt? Men zou gevaar loopen, dat de
een of andere rechtbank iemand als leeglooper ver-
oordeelde van wien bewezen kon worden, dat hij dag
aan dag in een leesmuseum doorbracht. Voor een
rechtbank kan men de beschuldiging van 1zi0is0’0md