HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 35

JPEG (Deze pagina), 636.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

. 27
· gehoorzaam Ze egïa in alles wal recht ea billy/ë z`s".
{ Zulk eene opvatting van het huwelijk stuit echter
op ernstige bezwaren.
i Het huisgezin is eene vereeniging, de oudste ter
wereld, en bijna de eenige wettelijke verbintenis in
sommige Staten, waar het openbaar gezag van weinig
l beteekenis is.
De vereeniging van het gezin moet blijvend wezen.
J Wanneer twee deelgenooten met gelijke rechten zich
E verbinden, dan vormen zij eene vereeniging, die uit
den aard der zaak tijdelijk kan zijn. Om tot een
i scheiding te geraken, behoeven zij slechts het verlies
; of de winst hunner gemeenschappelijke ondernemingen
te deelen.
De vruchten van een echtelijke verbintenis zijn de
j kinderen, en deze kunnen bij eene akte van scheiding
toch niet onder de rubriek roerende of onroerende
­• goederen gebracht worden. Het is van het hoogste
belang, dat de kinderen opgevoed worden onder den
l dubbelen invloed van vader en moeder. Gesteld, dat
er eene wet bestond, waarbij in geval van scheiding
de zoons aan den vader en de dochters aan de moeder
toegewezen werden, dan zou beider opvoeding daar
evenzeer onder lijden. De meisjes zouden den vader-
lijken invloed moeten missen, en de jongens de moe-
L derlijke leiding ontberen. Hieruit vloeit voort, dat het
huwelijk eene blijvende vereeniging moet wezen, en
eene scheiding eene treurige uitzondering, het gevolg
. van gebiedende omstandigheden.
’ Elke vereeniging heeft behoefte aan gezag, aan een
erkende overheid ; dat is zelfs een voorwaarde voor haar
rg bestaan. Een erkende macht vereenigt al de leden van
l een zelfde vereeniging, even als de aantrekkingskracht
I de stofdeeltjes van een zelfde lichaam onderling verbindt.

één voorbeeld te noemen, ten