HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 34

JPEG (Deze pagina), 670.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

26
aannemen, bestaat in de erkenning zijner onbevoegd- »
heid om haar te beoordeelen." l
De leer van de gelijkheid der echtgenooten vond
weinig bijval, toen de St.-Simonisten haar trachtten j
te verspreiden; in onzen tijd is zij door onderschei­
dene schrijvers weer ter sprake gebracht. Een Wal-
denzer letterkundige, Louis Briedel, heeft zich doen l
kennen als een vurig bestrijder van de mannelijke
macht. De predikant Fallot te Parijs meent, dat de
instelling van het Christelijk gezin met deszelfs voor- _
schriften van onderdanigheid niet anders was dan een
vergelijk met de behoeften van den tijd, waarin de l_
apostelen leefden. Hij drukt zijne meening aldus uit:
,,Ik heb het recht het huwelijk te noemen eene ver- j
eeniging voor het leven van twee gelijken."
Stuart Mill beweert eveneens, dat waar de apostel j
Paulus tot de vrouwen zegt: ,.,Zijt uwen echtgenooten
onderdanig", hij hier slechts het oog had op de
maatschappelijke verhoudingen, zooals die in zijn tijd
bestonden. Zonder mij hier in een godgeleerd vraag- P
stuk te verdiepen, wil ik er alleen op wijzen, hoe de
geschiedschrijvers eenparig verklaren, dat het Chris-
tendom, wel verre van het huisgezin te laten zooals
het was, juist daarin een geheele omkeering te weeg
heeft gebracht.
Bij de behandeling van dit onderwerp moeten wij L
niet vergeten onderscheid te maken tusschen de wet-
telijke en de zedelijke opvatting der zaak; tusschen
het burgerlijk wetboek en den catechismus.
Indien ik mij niet bedrieg, dan bedoelen zij, die ’
gelijkheid der echtgenooten voor de wet eischen,
eveneens volkomen gelijkheid op zedelijk gebied, en g
zouden zij uit het kerkelijk trouvvformulier de woorden j
willen schrappen, waarin de vrouw belooft ,h¢zrm mam f