HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 33

JPEG (Deze pagina), 497.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

5.
III.
W Het Huisgezin.
_ Na de bespreking van de onderwijskwestie willen
_ wij eenige oogenblikken stilstaan bij de inrichting van
het huisgezin. Den ISWB October 1830 richtten de
heeren Bazard en Enfantin een adres aan de Kamer
van Afgevaardigden in Frankrijk, waarin de stellingen
der Saint-Simonisten ontvouwd werden. Men leest in
deze verklaring het volgende:
Zij (de St.­Simonisten) vragen als goede Christe-
nen, dat één man aan ééne vrouw verbonden zij,
maar zij leeren, ,,dat de vrouw de gelijke van den
man moet worden." Den 19d¢¤ November 1831 sprak
, Enfantin op eene algemeene vergadering van St.-
Simonisten aldus: ,,De man en de vrouw: ziehier
twee geheel op zich zelf staande personen. De nieuwe
_ orde van zaken roept de vrouw tot een nieuw be-
’ staan; de vrouw moet ons alles wat haar hindert,
wat zij wenscht, wat zij van de toekomst verlangt,
meêdeelen. De man, die eene vrouw de wet zou
willen voorschrijven, kan geen St.­Simonist wezen, de
eenige houding, die deze tegenover de vrouw mag
il