HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 31

JPEG (Deze pagina), 646.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

R
23
meerendeel der jonge meisjes loopt, ja dat de gan-
sche bevolking dreigt, wanneer men bij het onderwijs
het verschil van sekse uit het oog verliest."
, _ Bij de behandeling van de onderwijskwestie heb ik
l er mij tot nu toe slechts bij bepaald de zaak uit een
physiologisch oogpunt, dat hoogst gewichtig is, te
beschouwen, en de aandacht voornamelijk gevestigd
, op het natuurlijk verschil dat er tusschen beide sek-
sen bestaat. Er zijn daarenboven nog overwegingen
{ van een anderen aard, die van niet minder belang
l mogen wezen.
l De kinderen worden door hunne opvoeding voor
hunne toekomstige bestemming gevormd. Het gods-
l dienstig en zedelijk onderricht kan in hoofdzaak voor
l beide seksen hetzelfde zijn, omdat zoowel jongens als
‘ meisjes in hun volgend leven gelijkelijk hun plicht
moeten betrachten, Het spreekt echter van zelf, dat
men bij de nadere toepassing van die plichtsbetrach­
ting rekening moet houden met de verschillende be-
stemming der leerlingen van beide seksen.
, Wanneer Molière zijne Chrysale laat zeggen, dat
eene vrouw genoeg weet wanneer zij het eene klee-
T dingstuk~van het andere onderscheiden kan,
’ (Q{1,l1I1€ femme C11 sait lIO`l1jO`llI‘S 3.SSCZ
' Quand la capacité de son esprit se hausse,
‘ , A connaïtre un pourpoint d’avec un haut de chausse),
{ dan mag men met volle recht daartegen opkomen;
’ maar als de goede man zich daarna beklaagt, dat
, men bij hem alles weet, behalve hetgeen men dient
V te weten,
, (Que l’on sait tout chez lui, hors ce qu’il faut savoir),
i en dat de geleerdheid zijner vrouwelijke huisgenooten
Q oorzaak is, dat alles in de war loopt, dan kunnen wij
l
I
ll