HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 29

JPEG (Deze pagina), 687.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

3
ä
l
i 2I
* lottigste gevolgen heeft, en hij schrijft: ,,het tegen-
woordige jonge meisje is de onvruchtbare vrouw of
ï de krachtelooze moeder der toekomst. Een geslacht
j,] van nietige, ziekelijke, zwakke wezens kan niets goeds
voortbrengen."
jg Wanneer een gelijke studie als die voor mannen
l de gezondheid van de vrouwen benadeelt, en een
ongunstigen invloed uitoefent op de vermogens harer
kinderen, dan loopt men gevaar, door het toelaten
van vrouwelijke leerlingen tot de inrichtingen van
hooger onderwijs, de maatschappij te berooven van
mannen, die haar later de grootste diensten zouden
i kunnen bewijzen.
De uitzonderingen, die niet moeielijk te vinden
zijn, weerspreken den regel niet. Mejuffrouw Aguési, de
l dochter van een professor in de wiskunde, legde zich
‘ met zulk een goed gevolg op deze studie toe, dat zij
3 van Paus Benedictus den veertienden vergunning ver-
, kreeg om, gedurende een ziekte haars vaders, diens
l plaats aan de Hoogeschool te Bologna te vervullen.
l Hare gezondheid schijnt niet onder hare studiën ge-
leden te hebben, want zij stierf in 1799 in hare ge-
boorteplaats Milaan in den ouderdom van een en
l tachtig jaar. Veel later lezen wij van eene engelsche
dame, Mevrouw Somerville, die zich met een schitterend
L gevolg op de hoogere wiskunde en aanverwante vak-
ken toelegde. Ook hare gezondheid schijnt er niet
door benadeeld te zijn, want zij is tweemaal getrouwd
{ geweest, heeft een gezin groot gebracht, en is in
_ 1872 gestorven even voor haar twee en negentigsten
E verjaardag. Wanneer men nu uit deze en dergelijke
I feiten zou willen afleiden, dat de leer van den loop
der hemellichamen van Laplace, waarvan Mevrouw Som-
merville €Cll bewonderenswaardige verkorting geleverd
l