HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 28

JPEG (Deze pagina), 691.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

l
E
l
zo ‘
De uitbreiding van het onderwijs voor jonge meis-
jes dagteekent aldaar van veel vroeger dan in Europa, ;
maar van daar komen ook de meeste klachten tot l
ons. Dr. Clark heeft een menigte feiten verzameld, jj
die betrekking hebben op het veel omvattend onder-
` · wijs, dat men in zijn land aan de jonge meisjes geeft,
en is tot deze slotsom gekomen: ,,Niets werkt zoo '
nadeelig op de gezondheid van jonge meisjes als her-
senarbeid, die te veel inspanning vergt. Het moet nog
bewezen worden, dat al de vrouwen, die op onze
scholen of op de collegebanken een diploma verwor-
ven hebben wonderen van geleerdheid zijn, maar dit ä
is zeker, dat het aantal dergenen wier gestel daaronder ‘
geleden heeft, groot genoeg is, om reden tot ernstige
ongerustheid te geven. Wanneer men gedurende eene I
halve eeuw zoo voortgaat, dan behoeft men geen
profeet te wezen om te kunnen voorspellen, dat de i
vrouwen, die geroepen zullen zijn om de moeders van l
een volgend geslacht te worden, van de overzijde van <
den Oceaan tot ons zullen moeten komen. Groot is
het getal der Amerikaansche doktoren, vooral van H
hen die meer uitsluitend vrouwen behandelen, die van ,,
, hetzelfde oordeel zijn.
l Dr. Emmets, onder meer anderen beweert, dat de
, onderwijsmethode, die men op jongens toepast ten
, eenemale ongeschikt is voor meisjes. Hij is van oor- X-
j deel, dat de uitputting der hersenen storend werkt
[ op de functies van het moederschap. ,,Ik durf" dus
j schrijft hij ,,in mijne beweringen niet zoo ver gaan als {
l Dr. Clark, maar persoonlijke ondervinding heeft mij ä
? doen zien dat het kwaad ernstiger is dan men denkt/’ {
l Dr. Goodall laat zich in denzelfden geest uit, waar l
hij zegt, dat de hedendaagsche onderwijsmethode
voor jonge meisjes van acht tot zestien jaar de nood-
i l
l