HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 27

JPEG (Deze pagina), 664.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

rt
lt
I9
hersenen nog veel gevaarlgfèer gevolgen dem war
Vl ]·O%g€”S,
Bloedeloosheid, tering, zenuwuitputting, hersenver­
Weeking! zie daar wat dien armen kinderen, die zich
voor hare examens aftobben, te wachten staat."
Zoo spreekt men in Frankrijk, en een der dekens
van de geneeskundige faculteit te Genève deelde mij
mede, dat hij dezelfde klachten met betrekking tot
Duitschland gelezen heeft; mij zelf ontbreken echter
op dit punt de juiste gegevens.
W In Engeland presideerde Dr. Withers Moore de vijf
en zestigste vergadering van geneesheeren daar te
lande. Bij die gelegenheid verklaarde hij, dat de jonge
meisjes, die gekweld worden door overlading harer
; hersenen op den duur niet geschikt zullen zijn om
­ hare eigenaardige vrouwelijke bestemming te vervul-
len. Dr. Richardson schreef eenigen tijd geleden: ,,Er
bestaat niet ééne reden, die verhinderen zou, dat de
vrouwen behoudens eene behoorlijke opleiding, en
I eene wijziging in de zeden van den tijd, op elk ge-
. bied mededingsters van de mannen worden. Maar de
I onvermijdelijke voorwaarde, het sine qua mn, daaraan
[ verbonden, is, dat zij voor goed afstand doen van
de mogelijkheid om ooit moeders van een gezin te
Worden."
Ten slotte een even leerrijke als bedroevende sta-
j tistiek. In 1882 kwamen er onder het onderwijzend
personeel in Engeland en Wales 183 gevallen van
l krankzinnigheid voor. Onder die 183 gevallen telde
·| men 38 mannen en 145 vrouwen. Deze verhouding
is ongeveer als 1 tot 4.
l Nergens kan men beter waarnemingen doen betref-
fende het onderwerp, dat wij thans behandelen, dan
4 in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.