HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 26

JPEG (Deze pagina), 698.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

VF
J
18
welk een indruk zoo iets op een man maakt, om te
kunnen begrijpen hoeveel sterker dit gevoeld moet ’Q
worden door vrouwen en meisjes, wier zenuwgestel ä
zoo oneindig veel prikkelbaarder is.
De heer Peter, die voor zijne collega’ s aan de Académie
de médecine een verslag gaf van zijne persoonlijke
waarnemingen op dit punt, deelde o. a. het volgende
mede: ,,Mijne ervaringen betreffende de overlading `
van den geest zijn stellig, duidelijk en talrijk. Ik zal
mij tot de meest zeggende bepalen. Een jong meisje
met een uitnemenden aanleg en een uitmuntend ver-
stand, dat in hare familie erfelijk scheen, had zich
overspannen bij het werken voor een der beruchte
hoogere examens; het gevolg was, dat zij thans niet
in staat is langer dan eenige minuten achter elkander 1
te lezen. Het is haar, zoo zegt zij, alsof de letters in .
het boek zooveel scherpe punten zijn, die haar in de
oogen dringen. Zoodra men met haar over hare studies
begint te spreken, wordt zij verlegen, kan zij niet
uit haar woorden komen, en worden hare gedachten
verward. Een harer medeleerlingen heeft het beter
uitgehouden, zij behaalde de overwinning, maar haar I
overige helderheid van geest is voor goed verdwenen, j
en zij is als het ware versuft."
Men heeft in de revue ,,Zo Droit dos femmos" in
het nommer van 17 April 1887 het volgende kunnen
lezen. ,.,Onze hoog opgevoerde, overdreven leerwijze, j
onze alles omvattende, veeleischende examens, die
zooveel zittend werk, en zulk een ingespannen her- Q
senarbeid vergen, zijn even nadeelig voor den geest, .`
die bezwijkt onder overmaat van dikwerf onvrucht-
bare studiën, als voor het lichaam, dat onderdrukt
wordt in zijn ontwikkeling en in zijn natuurlijken
groei. Voor jorrgo mozljes oog? de ooerladirrg der