HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 25

JPEG (Deze pagina), 683.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

T7
En Rusland is niet het eenige land, waar het oor-
deel van Professor Bistroff geldig wezen zou.
Een lid van het bestuur der stad Bern, de heer Spiess
heeft van 25; jongens en 241 meisjes, .die de scholen
aldaar bezochten de maat genomen, en ze doen wegen.
Hij heeft toen kunnen opmerken, dat 230 dezer leer-
lingen, dat is 46 °/O, onder de maat der gemiddelde
lengte bleven, en dat 264, dat is 53 °[O, de gemiddelde
zwaarte van kinderen op dien leeftijd niet bereikten.
Ten gevolge van deze gegevens heeft de heer Gobat,
inspecteur van het openbaar onderwijs een onderzoek
doen instellen naar den gezondheidstoestand ·op de
scholen.
Van alle kanten hoort men dus klachten naar aan-
leiding van de overlading der hersenen; maar deze
klachten betreffen voornamelijk jonge meisjes. Op die
pzmzf bestaat er geen gelgïbbeid tusschen beide seksen.
Dokter Hertel heeft een onderzoek ingesteld op de
inrichtingen van hooger onderwijs in Denemarken naar
den gezondheidstoestand der leerlingen. Hij consta-
teerde 29 °]O ziektegevallen bij jongens tegen 41 °/C, bij
meisjes. Men ziet, dat het verschil aanmerkelijk is.
In de onlangs gehouden vergaderingen van de Aca-
démie de médecine te Parijs zijn bewijzen geleverd,
die duidelijk aantoonen, dat de overspanning, veroor-
zaakt door de nieuwe methode van examens en ver-
gelijkende examens, de noodlottigste gevolgen gehad
heeft voor de gezondheid van de jonge meisjes. De
heer Dujardin­Beaumetz, wiens getuigenis in dergelijke
zaken van groot gewicht is, beklaagt zich over de
geestelijke overlading in het algemeen, maar hij merkt
tevens op, dat de gevolgen van het kwaad voor beide
seksen volstrekt niet dezelfde zijn. Hij zegt: ,,Men
moet slechts examen gedaan, en ondervonden hebben
. 2