HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 24

JPEG (Deze pagina), 670.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

16
niet wettigen. Clemens van Alexandrie roemt ten
zeerste de gymnastie als heilzaam voor lichaam en
ziel, maar hij voegt er bij, dat de lichaamsoefenin-
gen, die voor allen nuttig zijn, niet voor beide seksen
dezelfde moeten wezen. Deze uitspraak heeft een alge-
meene beteekenis, want zij betreft niet alleen de oefe-
ning van de spieren, maar ook die der hersenen.
Bij de behandeling van dit vraagstuk behoeven wij
ons niet tot de theorie te bepalen, de feiten, die be-
trekking hebben op het onderwijs der vrouw zijn talrijk
en welsprekend genoeg om een vaste basis van waar-
neming te vormen.
Geneesheeren uit allerlei landen heffen luide klaag-
tonen aan over hetgeen zij noemen de averlading der
kersmeaz. Het algemeen gebruik van deze uit-
drukking, die hoewel nieuw, toch reeds burgerrecht
verkregen heeft, wijst op de uitgebreidheid van een
kwaad, dat meer en meer de aandacht begint te
trekken. ,
_ In eene eeuw, die zich kenmerkt door hooge eischen
op materieel gebied, is het een vreemd verschijnsel,
dat zij, die belast zijn met de inrichting van het open-
baar onderwijs, zoo weinig rekening houden met de
behoeften van het lichaam. De klachten over de over-
lading der hersenen betreffen beide seksen. Gedurende
het laatste vijftal jaren heeft Professor Bistroff 4778
leerlingen, jongens en meisjes, die de inrichtingen
voor hooger onderwijs te St. Petersburg bezochten,
onderzocht. Hij constateerde 868 gevallen van ge-
schokte gezondheid ten gevolge van hardnekkige hoofd-
pijnen, en hij aarzelde niet als voornaamste oorzaak
van dit verschijnsel te noemen: het programma van
onderwijs, dat geheel en al in strijd was met de eischen
der gezondheidsleer.