HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 23

JPEG (Deze pagina), 670.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

IS
ijdel en opgeblazen maakt, en dat het voldoende is,
wanneer zij leeren het huishouden te besturen, en
hare mannen onvoorwaardelijk te gehoorzamen."
Sedert den tijd, waarin deze regelen geschreven
werden, is er zeer veel veranderd. ln onze dagen wordt
er in de meeste landen van Europa wel voor de op-
voeding der meisjes gedaan; doet men daar goed aan?
Zonder deze vraag, wier grondige behandeling te
I veel tijd zou eischen, afdoend te beantwoorden, willen
` wij er toch op wijzen van hoeveel gewicht het is den
geest en het verstand te ontwikkelen, doch tevens
doen opmerken, dat men te dien einde het geheugen
niet mag overladen, maar de verstandelijke vermogens
zorgvuldig moet oefenen. En dit wordt dikwijls uit
het oog verloren. Hoe het zij, de geestesontwikkeling
van jonge meisjes is een uitmuntende zaak; volgt
hieruit echter dat het onderwijs voor de beide seksen
hetzelfde moet wezen? Zou er niet iets te zeggen zijn
voor de uitspraak van Fénélon; die meende, dat het
verschil van bestemming het verschil van opleiding
bepaalde? Wanneer alle betrekkingen gelijkelijk voor
personen van beide seksen openstonden dan spreekt
· het van zelf dat allen hetzelfde onderricht moesten
i ontvangen. Zoo wordt er dan ook algemeen over ge-
j oordeeld, en in verschillende landen heeft men in dien
i geest doortastende maatregelen genomen, hetzij door
het openstellen van dezelfde inrichtingen van onder-
wijs voor jongens en meisjes, hetzij door het op-
richten van bijzondere scholen voor meisjes met een
gelijk programma van onderwijs als dat der jongens-
scholen.
Het komt mij echter voor, dat het physiologisch
verschil, en het daaruit voortvloeiend onderscheid op
verstandelijk gebied zulk een gelijkheid van onderwijs