HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 20

JPEG (Deze pagina), 663.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

I2
door de schrijver, meegesleept door den ernst van i
zijn betoog, aantoonen wil, dat al de zelfzuchtige
_ neigingen hun (hij zegt niet haar) oorsprong en aan-
leiding vinden in de tegenwoordige verhoudingen van
" den man en de vrouw. Eene hervorming der wetten,
waardoor het heerschende verschil in den maatschap-
pelijken toestand der beide seksen weggenomen wordt, _
zou dus terzelfder tijd de zelfzucht uit het hart van *
den mensch doen verdwijnen. De illusie is even lieflijk `
als gewaagd. i
Van waar komen echter, volgens deze stelling, de Q
werkelijke verschillen, die tusschen beide seksen be- j
staan, verschillen, die men niet kan wegredeneeren. i
Van den invloed van wetten en zeden? i
Deze uitlegging is geheel en al onvoldoende, wan-
neer men daarmee de verscheidenheid in het per- _
soonlijk bestaan verklaren wil. Men moet dus zijn
toevlucht nemen tot de idee der erfelijkheid, en een
oplossing zoeken in oorzaken, ,,die van geslacht op
geslacht, van de moeder op de dochter overgaande,
langzamerhand zulk een verschil deden ontstaan".
’ Zulk eene redeneering zou eenigen grond hebben,
indien er een geslacht van vrouwen bestond, dat zich
naast dat der mannen ontwikkelde; maar iedereen
weet, dat er geen geslacht van één sekse bestaat, en
dat elk kind een’ vader en eene moeder heeft. Er zou _
iets ten voordeele dezer bewering te, zeggen zijn,
wanneer de meisjes den aard van de moeder en de
jongens dien van den vader erfden, maar dit is geens-
zins regel, en men ziet voortdurend, dat meisjes op
haar vader gelijken, en jongens geheel en al naar hun
moeder aarden. Het aangeboren verschil, dat er tus-
schen beide seksen bestaat, kan dus niet verklaard
worden uit het beginsel van erfelijkheid.