HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 19

JPEG (Deze pagina), 669.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

; II
wordt. Dit schijnt ons toe boven allen twijfel ver-
heven, en toch wordt het niet altijd erkend. Geheel
vervuld van de stellingen eener leer, waarvan hij zelf
een der voornaamste vertegenwoordigers was, gaat
Stuart Mill zoover van te beweren, dat de oorzaak
van alle menschelijke verscheidenheid gezocht moet
worden in den invloed van uitwendige omstandigheden.
1 Wat wij den aard der omstandigheden noemen, en
_, terug brengen tot de inrichting van het heelal, is
` voor hem slechts een gevolg der gewoonte. Hij zegt
met ronde woorden: ,,Het woord tegennatuurlijk be-
teekent tegen de gewoonte en niets a7m’ers."
Het gebruik, dat hij van dat denkbeeld maakt, in
verband met den toestand der vrouw, is een merk-
waardig bewijs van den invloed dien het hardnekkig
, vasthouden aan een stelsel op den meest ontwikkelde
hebben, en tot welke ongewone afdwalingen het aan-
leiding geven kan. Stuart Mill beschouwt datgene,
wat wij den aard der vrouw noemen, in tegenstelling
van wat haar van den man onderscheidt, als een
zuiver kunstmatig verschijnsel. Hij erkent geen oor-
spronkelijk verschil in den aard en de gesteldheid der
seksen. Bij gevolg wil hij niet toegeven, dat het feit
van als jongen of als meisje ter wereld gekomen te
zijn, meer invloed op iemands volgend leven kan
_ ., hebben, dan indien hij zwart in plaats van blank, als
k boer in plaats van als edelman geboren werd. Hij
li meent eindelijk, dat het verschil van sekse met be-
trekking tot de staatkundige rechten van even weinig
belang is als het onderscheid van lengte of de kleur
van het haar. Deze neiging om in de verscheiden-
heden, die de natuur aanbiedt, niets anders te willen
zien, dan een toevallig gevolg der omstandigheden,
komt nergens sterker uit dan in een bewering, waar-