HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 18

JPEG (Deze pagina), 631.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

IO R
integendeel een zeer nauwkeurig onderzoek naar den
aard der zaken, die men gelijk stellen wil. Dit is eene
gewichtige bedenking, die de voorstanders van de
maatschappelijke gelijkheid voor allen maar al te zeer
uit het oog verliezen.
De heer Breuillac, substituut van den procureur­gene-
raal van Aix in Provence, vraagt voor de vrouw toelating R
tot alle openbare betrekkingen, met uitzondering van l
zuiver staatkundige bedieningen. Ten einde zijn voor- M
stel ingang te doen vinden, beweert hij, dat het Evan-
gelie de gelijkheid der seksen gepredikt heeft, maar
dat het kerkelijk recht de plaats der vrouw verlaagd,
en daardoor verhinderd heeft, dat de voorschriften
van het Evangelie vrucht droegen. Tot staving van
zijn stelling haalt hij de woorden van Paulus aan:
,.,Daar is noch jood, noch Griek, daarin is noch dienst- 4
bare, noch vrije, daarin is geen man en vrouw, want
gij allen zijt één in Christus ]ezns"1). Weinig zullen
de apostelen Petrus en Paulus,- die de echtelijke onder-
danigheid zoo nadrukkelijk predikten, als zijnde een
der eerste voorwaarden voor het huisgezin, gedacht
hebben dat hunne woorden, die leeren dat de door
Jezus Christus aangebrachte zegeningen binnen het
bereik van alle stervelingen zijn, aldus geheel tegen
hunne bedoeling uitgelegd zouden kunnen worden.
Wordt hier geen begripsverwarring geboren uit de _ ..
verkeerde toepassing van gelijkheid op geheel onge- k
lijke zaken? °
De vraag is te weten of er tusschen beide seksen
een natuurlijk verschil bestaat, dat door een verschil
in beider deelname aan de maatschappelijke aange-
legenheden in het leven geroepen en gerechtvaardigd
1) Gal. III:21.