HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 17

JPEG (Deze pagina), 671.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

9
willekeurige voorrechten. Op het punt van arbeids-
loon is de toepassing van gelijkheid goed, voor zoover
men voor gelijken arbeid gelijke betaling bedoelt.
Het zou niet meer dan billijk wezen, dat een zelfde
werk, hetzij door een man of door een vrouw ver-
richt, gelijk betaald werd, maar dat gebeurt niet
. altijd. Eenige socialistische hervormers eischen echter
gelijkheid van loon voor de arbeiders, zonder den
g arbeid daarbij in aanmerking te nemen. Het is dui-
delijk, dat zulk een maatregel de doodsteek is voor
allen ijver, en de onzedelijkheid in de hand werkt.
Indien de luie en losbandige werkman verzekerd is
hetzelfde loon te ontvangen als de eerlijke, vlijtige
daglooner, dan worden deugd en ondeugd op ééne
lijn geplaatst, en dan zal de algemeene welvaart
a spoedig verdwijnen. Deze opvatting is verderfelijk, en
ik zal u aantoonen dat zij valsch is. Waarom? Omdat
de arbeid vertegenwoordigd wordt door het loon. In
elken Staat ziet men in de gelijkheid, toegepast op
den arbeid, een billijke verhouding. Zal men die ge-
lijkheid nu op personen toepassen, zonder rekening
te houden met hun werk? Dit zou immers gelijkstel-
ling van het ongelijke, en bijgevolg eene onrecht-
vaardigheid zijn! Zij, die gelijkheid van loon eischen,
zouden zeker niet gaarne gelijkheid van belastingen
Q. _ zien, noch goedkeuren, dat de rijken en de armen
6 gelijke aanslagbiljetten moesten betalen. Behalve een
geringe persoonlijke schatting, die men in sommige
landen heft, betreft de belasting niet de personen,
maar het eigendom; desgelijks betreft het loon niet
den persoon, maar zijn arbeid.
Deze denkbeelden, die niet op zichzelf staan, doen
zien, dat men het beginsel van gelijkheid niet licht-
vaardig mag toepassen; deze toepassing vereischt