HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 16

JPEG (Deze pagina), 680.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

8
De aan te brengen verbeteringen, in den burger-
lijken en finantieelen toestand der vrouw zijn een rijke
bron van studie voor rechtsgeleerden, staathuishoud­
kundigen en philanthropen. Alles wat strekken kan
tot het welzijn van de eene helft der menschheid
moet de oprechte sympathie van alle weldenkende
lieden opwekken; maar deze goede zaak loopt gevaar .
benadeeld te worden door een grove dwaling. Het
is mijn voornemen op deze dwaling in de volgende «
hoofdstukken nader te wijzen.
Hetgeen men beweert komt ongeveer hierop neêr:
,.,]n alle aangelegenheden, die beirehhing hebben go
de inrichting der mooischoppq', moet enen geen ver-
schil van sehse nm/Een, maar slechis rekening honden
met personen die in alle opzichten gel;]/ë, en Zot het
vervullen van dezelfde plichten geroepen zç)`n." ,,
De bespreking van dit stelsel eischt vooraf eenige
opmerkingen.
Het beginsel van gelijkheid geeft nu eens aanlei-
ding tot groote verbeteringen, en dan weder tot
groote misbruiken, al naar mate het goed of verkeerd
toegepast wordt. Een der vruchten van de nieuwe
beschaving is de erkenning der burgerlijke gelijkheid,
d. w. z. gelijkheid van allen voor de wet. Wanneer
een gedaagde voor de rechtbank verschijnt, moet de
rechter niet vragen of hij arm of rijk, of hij van .l.
adel is of een burgerman, welk geloof hij belijdt of
tot welke staatkundige partij hij behoort, de rechter {
moet eenig en alleen trachten recht te spreken vol-
· gens de voorschriften der wet, zonder een dezer om-
standigheden in aanmerking te nemen. Doet hij zulks
niet dan begaat hij een misslag. In dit geval is het
beginsel van gelijkheid volkomen juist toegepast, het
is de uiting der rechtvaardigheid, de vernietiging van