HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 15

JPEG (Deze pagina), 683.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

7
van haar eigen sekse behandeld te worden. Het is
evenwel te betreuren, dat deze zaak uit een zedelijk
· oogpunt, hare schaduwzijde heeft. Wil men de vrouw
W voor de uitoefening der geneeskunde opleiden, dan
j staan daartoe twee wegen open, waarvan de eene ons
E goed toeschijnt, hetgeen wij niet van den anderen
l durven zeggen. De eerste methode, die in enkele
landen in praktijk gebracht wordt, bestaat in de af-
W zonderlijke opleiding der jonge meisjes, waarbij het
nog te wenschen ware, dat het onderwijs ook uit-
sluitend aan vrouwelijke docenten opgedragen werd.
J In het tweede geval zijn de lessen van de medische
` faculteit aan de hoogescholen gelijkelijk opengesteld
voor personen van beiderlei kunne. Er behooren bij
dit onderwijs echter onderscheiden takken wier be-
1, handeling voor een gemengd gehoor den professor
_ menigmaal in verlegenheid moet brengen, en wier
. bespreking, dit is ten minste te hopen, het kiesch-
heidsgevoel der vrouwelijke studenten pijnlijk zal
l aandoen. Er bestaan wellicht voorbeelden van het
’ tegendeel, maar dit zijn uitzonderingen; en om mij
te bedienen van een bewering, die ik wel meer zal
{ moeten gebruiken, indien de uitzonderingen den regel
{ niet bevestigen, zoo vernietigen zij hem evenmin.
i Ten slotte moeten wij er nog op wijzen, dat vrouwen,
l die zich geheel aan de beoefening der geneeskunde
2 willen wijden, verplicht zijn ongehuwd te blijven.
l` Een geneesheer kan in de uitoefening van zijn prak-
tijk verhinderd worden door ziekte of ongeval, doch
dat zijn buitengewone omstandigheden, eene gehuwde
vrouw daarentegen, die kinderen krijgt, zal zich
gedurende geruimen tijd belet zien haar patienten te
bezoeken, en dat is een natuurlijk en telkens terug-
keerend verschijnsel.
l
is
I