HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 14

JPEG (Deze pagina), 670.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

6
de vrouw gesloten, thans voor haar open te stellen,
komt voort uit edelmoedige en loflijke bedoelingen,
maar bij dit prijzenswaardig streven moet men in de -
eerste plaats niet vergeten zulk een gewichtige zaak
van alle kanten te bezien.
Hetgeen een christelijk philanthroop de heer Camille
Rambaud over dit onderwerp gezegd heeft, verdient l
ten volle overwogen te worden. Hij vestigt de aan-
dacht op de zedelijke, maar ook op de stoffelijke en
geldelijke nadeelen, die de gezinnen moeten lijden, W
wanneer de vrouwen andere plichten, dan die voor
hare huishouding zullen hebben. En deze nadeelen V
zijn vooral zeer groot, wanneer de werkkring der "
vrouw buiten haar huis ligt. Geen geschikter arbeid
voor eene vrouw, vooral wanneer zij gehuwd is, dan
hetgeen zij tehuis verrichten kan. Waar het werk in T
de z. g. n. ateliers haar den geheelen dag in beslag y
neemt, daar wordt het vervullen der huiselijke plich­ _
ten een onmogelijkheid. Rambaud tracht aan te g
toonen, da! eene hzaiswwzrw, die öZlZ'Z°E7ZSh%i.S` czröeidm
moet meer verlies! dem .2;] 71em’z'em‘, en hij hangt l
_ een droevig tafereel op van het leven der vrouwen,
die door het werken op een atelier verhinderd wor-
den voor de haren te zorgen. j
Deze bedenkingen gelden de arme of minder ge- Q
goede klassen, en zien voornamelijk op de gezinnen j
uit den werkenden stand. En hoe is het elders gesteld? ;
In onze dagen heeft de toelating van vrouwen tot
de uitoefening der geneeskunde de algemeene aan-
dacht getrokken. Het verzorgen van zieken is een
taak geheel in overeenstemming met de vrouwelijke ·
natuur, en het is te begrijpen, dat vrouwelijke pa-
tienten, vooral wanneer zij aan bijzondere ongesteld-
heden lijden, bij voorkeur wenschen door personen
ll
ls
j I