HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 13

JPEG (Deze pagina), 690.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

5
lende landen groote verbeteringen vereischt. Haar
geldelijke belangen verdienen eveneens behartiging.
Dat het karig loon der werksters uit de armere
, klassen zoo dikwijls de oorzaak wordt van onzede-
, lijkheid, is reeds menigmaal aangetoond. ln de gezeten
ï standen, wanneer de vrouwen geen bepaalde neiging
A gevoelen voor werken der liefdadigheid, beklagen zij
? zich dikwijls over gebrek aan gelegenheid om haar
l tijd en hare bekwaamheden te gebruiken.
l' In den laatsten tijd zijn haar echter verscheidene
( wegen geopend, vooral op het gebied van kunst en
, letteren. De drukker neemt de kopie zonder te vragen
; of een man of een vrouw ze geschreven heeft, en de
Q boekverkoopers, die de kansen van verkoop berekenen,
g weigeren geen werk, waarvan zij voordeel verwachten,
je omdat het door eene vrouw geschreven is. Het ten-
toonstellen van schilderijen is aan personen van beide
seksen vergund, en orkest­directeuren zullen geen
1 bezwaar maken tegen het spelen van muziek, die door
j eene vrouw gecomponeerd werd. Een groot aantal
{ vrouwen heeft reeds sedert- geruimen tijd gebruik
; gemaakt van de vrijheid haar op deze punten toege-
j staan. Menigmaal gaven zij blijk van groote verdien-
; sten, maar waar zij niet dan bij enkele uitzonderingen
l in de eerste rangen op het gebied van letteren en
1 kunst uitgeblonken hebben, daar is dit waarschijnlijk
l te wijten aan haar aanleg, en niet aan bestaande
"' wetten en gebruiken, die men zou kunnen wijzigen.
l Wel zouden wij eenige verandering wenschen in de
l houding van sommige mannen, die uit afgunst zouden
willen beletten, dat vrouwen zich toelegden op de uit-
oefening van onderscheidene bedrijven, die uitstekend
voor haar geschikt zijn. De wensch om zekere werk-
. kringen, tot nu toe door wetten en gebruiken voor
I
at W,