HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 11

JPEG (Deze pagina), 663.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

I
I 3
vroeger geprezen en toegejuicht had. Hij gevoelde,
dat het thans geen tijd meer was voor toegevendheid,
maar dat hij boven alles rechtvaardig moest wezen.
Het is ook mijn wensch om het gewichtige vraag-
stuk betreffende den toestand der vrouw in den geest
der rechtvaardigheid te bespreken, die echter geen
.­ welwillende waardeering voor het streven van hen,
die met de beste bedoelingen bezield zijn, uitsluit.
- Het zal mijn pogen zijn om, in hetgeen er in den
, laatsten tijd over dit onderwerp gezegd en geschreven
j is, de waarheid van de dwaling, en de wettige eischen
van gevaarlijke droombeelden te onderscheiden.
, Laat ons met het goede beginnen.
` De plaats, thans in de meest beschaafde landen
2 aan de vrouw toegekend, is slechts langzamerhand
­ ri veroverd. Men behoeft de jaarboeken der geschiedenis
niet te raadplegen om het gewicht van dien vooruit-
gang te beseffen. In onze dagen verkeert de vrouw
j op verschillende gedeelten van den aardbol nog in
een allertreurigsten toestand.
De Indiërs, die de voorschriften van Manou opvol-
gen, behandelen de vrouw met eerbied, maar kennen
haar niet de minste rechten toe. In China is het
eveneens gesteld. In Mohammedaansche landen, en
wel voornamelijk ten gevolge der veelwijverij, is de
vrouw de vassal, zoo niet de slavin van den man.
Er is verbetering in dien toestand gekomen door den
invloed van het germaansche recht, maar het Chris-
tendom heeft aan de vrouw de beste diensten bewezen.
In Europa hebben die verbeteringen langzamerhand
plaats gegrepen, doch enkele volkeren zijn op dit
gebied nog zeer achterlijk.
In Montenegro b. v. verheft de man zich op zijn
luiheid, en komt het zware werk voor rekening van
J
,::.;;·.;__,jA__,___ >___ . . _ · , Y "