HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 10

JPEG (Deze pagina), 655.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

I
totdat een macht der waarheid de ongeloovigen over-
tuigd, de minachting overwonnen, en de verstandigen
geleerd zal hebben die dwaasheid te huldigen en te
zegenen."
Dergelijke gedachten bezielden insgelijks Béranger,
toen hij een loflied aanhief ter verheerlijking van
St. Simon, Fourier en Enfantin, eindigende met de __
woorden:
»Geprezen zij de dwaas, aan wien ’t mocht overkomen %_
»Der menschheid zoete droomen te doen droomen."
Zoete droomen geven aangename gewaarwordingen, 4
maar zij zijn niet zonder gevaar, wanneer zij een be- :
driegelijke hoop opwekken, die oorzaak zou kunnen
worden van groote ontevredenheid. ‘
In de jaren 1831 tot 1840 heeft M. Louis Reybaud ;
de schrijver, die het woord socialisme het eerst ge-
bruikte, een reeks opstellen gewijd aan de door Béran-
ger bezongen hervormers, waarbij hij nog Robert
Owen voegde. Deze geschriften zijn met een groote wel- J
willendheid ontvangen, en zonder een volkomen instem­ ’
ming met de plannen der stoutmoedige hervormers te
bevatten, stelden zij de nieuwe denkbeelden toch in
een betrekkelijk gunstig daglicht. In 184; scheen de
heer Reybaud echter eenige ongerustheid te koesteren
omtrent de nieuwe denkbeelden, die hoe langer hoe
meer veld begonnen te winnen, en die hem niet meer ,;§..
zoo onschadelijk voorkwamen als eertijds het geval *._
was. Na de revolutie van 1848 en de ]uni­dagen 1)
meende hij in de bloedige straatgevechten den nood-
lottigen invloed te bespeuren der door de predikers
van het socialisme opgewekte hartstochten; en toen
hij daarop de reeds door hem besproken onderwerpen
nogmaals behandelde, was zijn toon geheel veranderd,
en werd meer dan eens door hem gelaakt, wat hij
J
$,...4-