HomeEen vraag van den dagPagina 9

JPEG (Deze pagina), 802.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

i
A
l.
r
4 ä
_ van een register zijner beslissingen, door den Regent
aan den Resident ter fine van visum aan te bieden;
overschrijding van reehtsmacht - allen bepalingen die
zeerzeker meer kracht geven aan artikel 73 en artikel 82
van het Regeeringsreglement dan welke dezen vroeger °
‘ hadden. Doch in geen geval geldt dat Staa’¤Sblad voor ` I
­ de Buitenbezittingen, en al gold het dáár, dan nog zou I
het niet baten tegen willekeur. ‘
Zeer juist werd dan ook door het Indisch I/Veekblacl
vtm het recht, niet alleen door zijne geachte redactie
maar ook door geachte en deskundige schrijvers in ge-
noemd blad over de priesterraden uitvoerig hetzelfde op-
gemerkt. Men behoeft niet zoover te gaan de priester-
raden geheel opteheffen, vooral niet ten aanzien van hu-
welijks­kwesties en echtscheidingen, zij het dan ook dat
alleen de kwesties over sterfboedels vóór den landraad j
getrokken konden worden. Waiiiieer er echter registers j
van den burgerlijken staat onder de inlanders bestaan dan ,
. zullen de bezwaren over het gerechtelijk onderzoek bij
familieaangelegenheden voor minstens drie vierde uit den
weg geruimd zijn. _
Doch is het niet beter, Excellentie, vonnissen van j
onze zooveel geprezen priesterraden te laten getuigen? Ik `
doe slechts een greep; want niemand zal er aan twijfelen ’
dat ik, en mijn ambtgenooten evenzeer, ze hier voor het i
grgpen heb. Ik stel dus een paar vonnissen, pars pro
toto, ten toon. Zoo hij voorbeeld een vonnis van den j
priesterraad te ll/lakassar dd. 8 September 1889 dat luidt
als volgt : i l
1
Vertaling. pj
Op den Sen September 1889 heeft de Sjarat te Makassar
zitting gehouden ten einde ingevolge den last van den Presi­
dcnt van den Landraad te Makassar onderzoek te doen of de
inlander I. Lasalasa erfgenaam is van La Patola Daenna
I. Parc Parc, overleden in de kampong Wadjo op den 23cn Wil
Juni 1882, aangezien I. Lasalasa voornoemd beweert een f
broeder te zijn van cïevzsel/tien radar van La Patola Dacnna g
I Parc Parc en op grond daarvan vordert zijn aandeel in F
diens boedel, welke berust in handen van de weduwe van
Ia Patola Daenna I. Pare Parc niet name Sitti Hawa Daeng j
Tongie wonende in de kampong Wadjo.
_ Gehoord den inlander Iasalasa geboren in de kampong è
Wadjo, oud naar aanzien 60 jaren, van beroep handelaar woon- l
achtig in kampong Wadje die ’verklaarde; de inlander La A j
I l