HomeEen vraag van den dagPagina 8

JPEG (Deze pagina), 842.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

l
t 3
j wien hij komt. Gaandeweg worden de priesterraden een
punt van bespreking. Wordt hun, en met recht, veel
verweten, kennis van het Mohammedaansch recht zeer-
{ zeker niet. En waar die kennis ontbreekt, daar staat de
deur voor rechtelijke dwalingen en misvattingen, ongere-
‘, geldheden en overschrijding van bevoegdheid open; en dit
ir nog veel meer waar de grondslag van het familie- en
daardoor van het staatsleven geheel ontbreekt: het be-
U wijs van afstamming. Wat in een Europeesche maat-
schappä eene hooge uitzondering is: dat men een be-
Wäs van staat moet leveren, is bij de lnlanders regel.
Wij Europeanen schijnen, waar het ons belang niet be-
nadeelt, ons weinig te bemoeien met de huiselijke aangelegen-
heden van den Inlander, en we stellen hem daarom zóó
kalm en gelukkig voor dat we dikwijls zelven in zgn
plaats zouden wenschen te zün. VVe gaan te veel af op
het uiterlijk van den lnlander. ’t Is waar dat hij zijn
F eigen_rust zoo min mogelijk zoekt te verstoren en als
. van nature daarom telkens zgn leed zoekt te verdrijven.
Doclf wie dagelijks met hem omgaat weet wat hem ont-
breekt, en dat is: de zekerheid van zijn vermogen: de
rechtszekerheid. Hoe is het eigenlijk den Inlander mogelijk
_ rustig en zeker te leven, wanneerhij als zoon van A. mor-
gen bij het overlijden van A. moet hooren dat niet hij
maar B. een kind van A is; wanneer hij verneemt dat
eenige vischvijvers die hij als kind van C. zou erven en in
Welker bezit zich stellen wil, door anderen bezet
worden, omdat ze zich als zoovele broeders van den erflater
opdoen met wien in geen betrekking zou staan. (j·)
· Voor de Presidenten der landraden wordt de taak bn
de executoirverklaring der priesterraadsvonnissen des te
moeielnker, vooral voor die op de Buitenbezittingen. Men
houdt de bepalingen van ons Staatsblad 1882 No. 152
voor tamelijk ingrijpend: bepalingen betreffende het per-
soneel van den priesterraad; de motieven door den pries-
3 terraad in zijn vonnissen te vermelden; de aanhouding
(
(·|·) Bekend is het Aziatische gebruik dat meisjes hetzij als bruid hetzij als
bijzit door de ouders verkocht worden. Meermalen is het gebeurd, dat sommigen
uit geldzucht zich als de ouders van een argeloos meisje voordcden en de
koopsom opstaken. Strafbaar. Ja; doch in de Inlandschc wereld is zooveel
strafbaar dat aan de aandacht van den strafrechter buiten zijn schuld ontsnapt.
De werkelijke ouders overlijden; een boedel komt open; het meisje in kwestie,
thans vrouw, komt op als erfgename. Geen der belanghebbenden die het
gelooven wil: ze had immers andere ouders, en dezen uit vrees nog voor
oplichting vervolgd te worden, houden staande de ouders te zijn.
§.
hl i .