HomeEen vraag van den dagPagina 6

JPEG (Deze pagina), 667.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

‘‘*‘ www ‘9 ·"····
1"
V
E EEN VRAAG VAN DE
J .L
f
, {1 ·
11 DOOR
M, 91
ï= _ -
1, /VlR. . YORSTMAN.
{ J
,1
EI! .
li
gta
4‘ · Aan Zjvze Excellmtic dan
1‘ G0c1·e2·1zcm·-Generaal mn
' 1 '..
, 1Ve¢Ze2·Zcmdsc71-Imlze,
11

E 4 . ,
gg, G9911? 111919 V91SChHld1gden eerbied het volge11de te ke11-
gl 11911 ï11999119; _ROBERT1‘s Vo11s1·1111x, zrdvoezmt te Makes-
1 Sar, 21 s zooc enig.
Nov velen zoowel ' ­ ‘
1 e ~ 111 Nederland, als ook 111 Neder-
1191111*`i911‘111C119 119T111119re11 zich ieder ten hunnen zianzien
§; l_9k1 1]C1{9 1199<1S911€1P waarbij de registers van de11 burger-
1]] 911 S 11911 W9Fï19ä ingevoerd. In Holland viel het ge-
‘ 31119 99111911 1119 ëlt over de vrije beschikki11<>‘ over de11
1 T · . ¤
I COCZ9_](àPOZ€O11·· I11 Indie was het eiitlinsiasme voor her-
; V911ä1111ä­’,91ï W91 l191ïoeld door den t1)d dien 111611 daarvoor
gg 1319% 18 ï«9 1119, d99h werd de invoering van de registers
091 9 9 9911 groote weldaad beschouwd e11 d2111kbz1211'
, opgenomen.
1`9g1S1?e1‘s van den bnrgerlijkeii staat toch
1%, 1119 119b g€V0lg van n1;1;1tregole11 van uitwendige orde GH
SA 191ï1i11§ï<«t, ZO021ls men allicht 111 Indië, gerekeiid 11i1£ll` de
A) :3179 91Jx9 l3e1121n1111g >>7”C{[Z('l7l€7lC op het houden der regis-
Ew 919 Yëbll den b111·gerl1]ken st:111d<< denken zou: ze de
ä`19119S1ï1g` _Weï11‘op ons V€l`)l10gG11 gebouwd, wïrzrrdoor het
~ ä91ä1Og€11 111 vaste hemden igewaard en het verinogeii van
191 911 §2,9Stennd wordt. De registers van den burgerlij-
1911 9191111 geven 1·e<·71tszeke2·71cz'1Z, en de V€l`I{I2`Ll'i1]O` onzer
1 1 ?1
ë' §§1ï11àYYf1 >>dat allen die zich op het grondgebied van
· 19 Uï evinder l1Gt71' i11<>‘ezet ‘ · t` *· ` ·
, _ 1, 1 . enen O1 l€G]1l(lCIlllO(311
á ­ _ n _ F-, 1
; g911]ï9 11ï1­1`1SPl`ü2Ll{ op besclierimiig van persoon en goede-
g 1911 _19bb€11<<, met de evenwigdige verklz1ri11g van ons Re-
· 3991111gS-Reglemeiit dat >>z1lle11 die zich op het grondge- ·
I'
,1