HomeEen vraag van den dagPagina 54

JPEG (Deze pagina), 474.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

xl , ’
F 49
J l
l 4 over het een en ander bij Uwe Excellentie persoonlijk .
C in te leveren.
Ten gevolge van de houding zoowel door den geach-
Kll ten hoofdambtenaar als door den geachten ambtenaar,
V y, beiden boven bedoeld hetzij dan te recht hetzü ten on-
· `( rechte tegenover den ondergeteekende aangenomen, ken
=, ik geen steun dan een eerbiedig beroep op de Hooge
g Regeering, op Uwe Excellentie.
Redenen waarom alle deze bezwaren
E eerbiedig aan het oordeel van Uwe
‘ ' Excellentie worden onderworpen met
( ‘ het eerbiedig verzoek tevens wel te
N i willen bewerken dat het recht van
* klacht onder de Inlanders vrijelijk
`· worde uitgeoefend bij ieder bestuurs- «
hoofd van hun gewest en dat de
r praktijk van den ondergeteekende in
‘ het belang van de Inlanders uitge-
oefend niet verder worde bemoeije-
lijkt door wien het ook
Makassar, April 1890. Hetwelk doende
«‘ w. g. B,. VOBSTMAN.
l
j .