HomeEen vraag van den dagPagina 53

JPEG (Deze pagina), 839.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

xl , ’
$9 .
l S
48
naar de bedoeling van dat artikel. Dat Saridjo den eersten §
keer niet bij den Goeverneur toegelaten werd moet daaraan
toegeschreven worden dat die geachte hoofdambtenaar
belet moet gehad hebben. Doch artikel 55 van het ‘<
Regeeringsreglement verlangde dat het hoofd van dit ge- ,.
west Saridjo tegen een ander uur op een anderen dag ' .
besclwidem had. Drie dagen daarna gaf ik weer een intro- ‘ ,
ductiebrief meê: toen werd toegelaten; doch Saridjo g
had vurig verlangd dat door den Toewan besar zelven wt
geroepen was geworden; want had een ernstige klacht. ‘
Bassee werd gezonden naar het policie-kantoor en ze i S
had haar hart willen uitstorten bij den Toewan Besar.
Een zekere Mari, ook door mij eerbiedig ingeleid, even- g
zeer. Voorï het policiekantoor bestaat voor de Inlanders “f i'
een groote vrees: daarvandaan gekomen zijn ze blij’ niet ·_
vastgezet te zijn: zóó schuchter is de lnlander nog, al is
znn geweten nog zoo zuiver. En ten onrechte acht onze E.
geachte Goeverneur zich niet als hoofd van het plaatselü/c .·
bestuwr: de wet pleit tegen dien geachten hoofdambtenaar. (1)
En al ware het anders: welk een heilzamen invloed op
de lnlandsche bevolking oefent de persoonlijke tusschen-
komst van den toewan besar niet uit! Twee of drie woor-
den zijn reeds voldoende om den lnlander hier, trotsch `
doch oprecht en openhartig als ze zijn en daarom in vele
opzichten boven de Javanen en de Maleijers te verkiezen, ‘
gelukkig te stemmen en hoop te geven op de toekomst. ·
Het recht van vrije klacht (dat dan toch niet voortdu-
rend dagelvjks uitgeoefend wordt) staat naar het beschei- n
den oordeel van den ondergeteekende te hoog om het pi
koel op te vatten. Het is de kracht van het Indisch be-
stuur, een waarborg voor de staatsorde, daardoor een waar- _
borg voor het goede kinderlijke vertrouwen dat de Inlan­
ders in het bestuur der Europeesche hoofden moeten kun-
nen stellen. j
Eene reis door Nederlandsch-Indië, door Uwe geëer-
biedigde Excellentie ooit eens te ondernemen en door de
onderdanige ingezetenen van het door Uwe Excellentie
bestuurde schoone rijk met ongeduld verbeid, zou Uwe
Excellentie persoonlijk overtuigen dat er in de lnlandsche `
wereld nog veel ontbreekt ·-ii de lnlanders in de ge-
legenheid stellen in gepasten vorm hunne klachten
[1] Zelfs Stbl. 1889, no. 26, meen ik.