HomeEen vraag van den dagPagina 50

JPEG (Deze pagina), 703.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

l
45
collegie, dan zei ik sedert 28 Maart 1890: hebt vrije
klacht, beklaagt U bij den Tocwcm Bescw. Durft gij, vroeg
” ik dan: brani sekali, toean, was het antwoord. Weliiu, ,
zei ik, dan geef ik U een introductiebrief meê, en de
_ clienten vertrokken. Zoo leidde ik genoemden Saridjo bij den
Goeverneur in. wilde, schreef ik, ze@’ zijn klacht
mondeling herhalen [een mooi verschijnsel, geëerbiedigde
Excellentie] en toelichten. Doch de Goeverneur was ver-
hinderd hem te ontvangen. Nader bescheiden werd hij niet.
. Vele andere clienten verheidden steeds het oogenblik
dat de priesterraad hen helpen zou, omdat ikhunne zaken
niet vóór den landraad kon behandelen, zoolang hun erf-
genaamschap niet uitgewezen was.
Onder anderen een zekere Bassee. Ook haar gaf ik
, een eerbiedig gestelden introductiebrief meê luidend:
Makassar, 2 April 1890.
,,H0ogEdelGestrengen heer, den heer
,,Goeverneur van Celebes en Onderhoorigheden .
,,Ho0gEdelGestrenge heer.
,,Brengster dezes, genaamd Bassee, vroeger wonende lte
Nläeroanging (ParingloE] thans te Makassar, wenscht gebruik
,,te maken van artikel 55 van het Regeerings1·eglemente11 zich
,,bij UHoogE«lelGestrenge te beklagen, dat de Sjarat hier niet
,,20iZ onderzoeken dat ........ enz.
,,De zaak is deze. enz."
Bassee komt met den brief terug waarop ik aan den
kant het volgend renvooi geschreven vond:
,,De Goeverneur van Celebes en Onderhoorigheden ver-
,,z0ekt verschoond te blijven van dergelijke geleidemissives
,,heeft iemand hem iets te verzoeken dan behoort zulks bij re­
,,kwest op zegel te geschieden dan wel mondeling vóór den `
‘ ,,assistent-resident voor de politie, die hoofd is van het plaat-
,.selijk bestuur."
Ik meen eerbiedig, Excellentie, zulk een antwoord
niet verdiend te hebben. In elk geval waar ik in dienst-
zaken mijn plicht meen te doen en de goede vormen in
acht te nemen, ik niet daarvan af. Wat was het
. geval? Twee dagen daarna - want Bassee wacht