HomeEen vraag van den dagPagina 49

JPEG (Deze pagina), 658.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

l
44 gt
utegen de handeling van den assistentresident alhier ten mij-
unen opzichte. Naar mijn bescheiden inzien is een ambtenaar
u ­ en inzonderheid assistenbresident Brugman onderscheidt
I/zich daarin zoo gunstig van zoovele anderen - in het belang
nvan den dienst wel degelijk verplicht daar, waar de wet geen
uandere vormen roorsehrüjzf, in het belang van den burgerlijken j
nvrede de gewone beleefdheidsvormen in acht te nemen, vooral
Hals er inderdaad geen aanleiding bestaat waarom men die
nvormen niet zou in acht nemen.
Met eerbiedig verzoek i
dat het UHEdG. behage jj
. naar bevind van zaken lj
te handelen teekenen
eerbiedig.
Makassar, April 1890. w. g. R. YORSTMAN.
w. g. SARIDJO.” i
De ondergeteekende deelt aan Uwe Excellentie dit
een en ander uitvoerig mede omdat hij meent niet alleen
t dat de assistent-resident doch ook de Goeverneur boven-
genoemd aan artikel 55 van het Regeeringsreglement een
i andere beteekenis schijnen te geven dan onze geëerbiedig-
l de Wetgever en Uwe geëerbiedigde Excellentie zullen ver-
langen. Na het verschil van gevoelen dat ik met den
l Assistent-Resident voor de policie had over de houding
van Saridjo tegenover den Sjarat, heb ik, zooals ik reeds ,
j i eerbiedig meêdeelde, mij onthouden van elk persoonlijk
optreden bij den Sjarat en dacht ik wijselük te handelen
~- door voortaan het hoofd van plaatselijk bestuur, den ge-
l achten Goeverneur, te laten beslissen. De klachten van
i de Inlanders over den Sjarat zijn legio. Komen dezen thans
op mijn kantoor klagen over de behandeling van pries-
j terraadzaken of over verzuimen of werkeloosheid van dat