HomeEen vraag van den dagPagina 48

JPEG (Deze pagina), 778.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

V
E 43
j ate vergallen, tegen dien zal ik mij steeds zoo mogelijk met
ude wet in de hand verdedigen, ook al zou ik het niet altijd
ude moeite waard achten moraliter mij partij te stellen.
nVoor het vervolg intusschen zal ik er mij van onthou-
uden den. Sjarat of een van zijn leden onderhands op het een
. j nen ander te wijzen wat mij dienstig schijnt. ls het een
r' irrechtsgeldig collegie, dan zal ik mij zoo noodig van exploiten
i ubedienen, en waar geen exploiten zouden helpen zal een eer-
ubiedig beroep gedaan worden op UHoogEdelGestrenge. lk
uvrees, HoogEdelGestrenge heer, dat de bemoeijingen van
nUHoogEdelGestrenge met den Sjarat zeer zullen toenemen.
· , ·rSpeciaal komt de medeondergeteekende Saridjo [beven-
ubedoeldj met klem op tegen de handeling . . . Acht maal
· u[zegge; acht maal] werd hij achtereenvolgens door den Sjarat
, vopgeroepen in bovengenoemde zaak; steeds tegen ’s morgens
u7 ure, dikwijls in het geheel niet verder voorgeroepen, en zoo
ueenmaal voorgeroepen dan pas om 9 ure om daar te blijven ·
utot 3 ure. Hij is een werkzaam mensch; hij heeft zijn tijd
· ulief. Hij is een eerlijk man en verklaart - en ik geloof
l udie verklaring - dat hij nooit in policie - of andere zaken
ngewikkeld is geweest. Hij heeft geen tijd om steeds, wanneer
i/het blijkbaar niet noodig is, een geheelen tijd vóór den Sjarat;
tte hurken, vooral niet . . .
uToen hij nu zelf vóór den assistent-resident geroepen
nwas, heeft ....
nlntusschen, zoo men meende dat Inlanders geen gevoel
uvan recht en billijkheid hadden vergist men zich zeer.
uSaridjo beroept zich op artikel 55 van het ltegeeringsreglc-
ument, vooral nu, vóór UHoogEdelGestrenge, die hem bijstand
vverleenen kunt. Hij verzet zich ten sterkste . . . Ook hij
nmeent aanspraak op bescherming te hebben.
Saridjo zal de eer hebben dit schrijven voor zooveel hem
betreft eerbiedig meê te onderteekenen. Het schrijven is hein
, woordelijk in het maleiseh voorgehouden en bevat de klacht
{ die hij mij verzocht namens hem in geschrifte te stellen. Hij
j verwacht een streng onderzoek in deze, een verwachting, die
7 bij de bekende welwillendheid en bij de bekende onpartijdig- l
j heid van UHoogEdelGestrenge, zeerzeker niet teleurgesteld zal
worden. Dat de Sjarat dikwijls getoond heeft , . . toezicht
noodig te hebben is officieel meer dan eens gebleken. De
j Regeering kon dus zeerzeker niets liever verlangen dan dat
i de Inlanders het recht van klacht ook tegen de priesters, voor-
= al in zaken waarin duizenden guldens gemoeid zijn, cryeläk
_ uitoefenen.
ulk zelf protesteer eerbiedig vóór UHoogEdelGestrenge
lr ` .
l