HomeEen vraag van den dagPagina 47

JPEG (Deze pagina), 820.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

i
· 42 5
,,procednres in 7/8 gevallen is toegestaan: het wegblijven zelfs j
,,0p da_qvaa1·dm_qen, zou den Inlander niet vrijstaan, waar niet
,,de minste procedure is voorgeschreven, waar zelfs het wettig
,,bestaan van een priestercollegie ontkend wordt? In casu .
,,mag Saridjo dus zeggen, al heb ik hem onder getuigen en »
,,na zijne oproeping vóór den assistent­resident ster/c afgeraden ’ j
,,200 te handelen: zfidtt öole aïaáevzg Zagi: ik kan niet meer ko- · Q
,,rnen; m. 0. w. er is aan de oproepingen, waaraan men slechts l
_ ,,vrijwillig gevolg behoeft te geven een grens. En dit vooral
,,wanneer hij wenseht zich tevens te beklagen als zou ....
,,In civiele zaken als deze mogen partijen niet geclzvoezgen wor-
,,den te verschijnen. Versohijnen ze niet: ze moeten dit met ­ ,
,,hun eigenbelang zelf verantwoorden. (leen ambtenaar mag
,,zich daarin mengen en vooral er geen policiezaak van ma- ‘
ken .... , . ,
,,lntusschen, ik voor mij moet mij bij UHoogEdelgestrcnge
­ ,,ten zeerste beklagen over de handeling van den assistent­re­
,,sident voor de policie ten mijnen opzichte. Het bleek toch
,,dat het bovenstaand oproepingsbriefje [met zooveel liefde
,,steeds appointement genoemd] niets anders betrof dan boven-
t ,,gemelde zaak. Met Welk recht maakt de assistent·resident,
l ,,mag lk eerhicdig vragen, van zulke briefjes gebruik? Ik
,,woon 13 jaren in Indie en nog nooit heb ik zulk een brief-
,,je ontvangen. steeds waren het in gevallen van gewicáá be-
,,leefde briefjes of een vriendelijk mondeling verzoek. Wan-
,,neer toch een oproepingsbriefje zooals bovenstaand niet op-
,,gevolgd behoeft te worden, dan moet menhet ook achterwege 9
,,laten of vervangen door een beleefd schrijven, zoodat er
,,licht aan voldaan kan worden."
uEerbiedig verzoek ik UHoogEdelGestrenge wel het noo-
udige te willen verrichten opdat voor de toekomst door ge-
nnoemden ambtenaar daar waar het vereiseht wordt de gewo-
E une conventionneele vormen worden opgevolgd. Dit moet voor-
uzeker in het belang van den dienst zijn, die lijdt wanneer {
uambtenaren er zich niet in het Meander op toeleggen om zon­ ~
ader afstand te doen van wet, recht en billijkheid, de sympa- ,l
uthie der medeingezetenen te verwerven. lk ben te Makassar
ygekoxnen om te leven voor mijne clienten, mijne zaken en
nmijne oflicieele plichten en er mij op toe te leggen de clien- `V
pten goed en spoedig te helpen, zonder aanzien des persoons: il
j [ivoor niets anders. Ik wenseh eerhiedig, l·loogEdelGestrenge l
nheer, niet in mijne praktijk, waaraan zooveel verantwoorde-
nlijkheid verbonden is, bemoeijelijkt te worden, vooral niet `
udoor aan UlrloogEdelGestrenge ondergeschikte ambtenaren. ·
ul/lijn werkkring gaat mij boven al. Vlie dien zou wenschen 7
l