HomeEen vraag van den dagPagina 46

JPEG (Deze pagina), 784.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

«l·=
l T
· I 41
monden. Hij voegde er echter bij dat ik den Sjarat zulke
ubriefjes niet mocht schrijven en Saridjo niet mocht verbieden
ll nbij den Sjarat te gaan; zonder er bij te voegen of hij al of
jj uniet den Khalif of anderen tot eenige inschikkelijkheid had
V uaangespoord; zonder ook mede te deelen of hij onze klacht
uover .... had onderzocht.
1 Ik wilde voornamelijk doen uitkomen, dat Saridjo, een ge-
lï goed ingezetene, beklant waschbaas, niet telkens door den Sja-
jj t rat mocht opgeroepen worden, vooral niet omdat Saridjoaltijd ver-
I schenen was en men hem dikwijls en te vergeefs liet komen.
.j Saridjo heeft een drukke zaak en kan die niet aan anderen
· overlaten. Buitendien was zijn tegenpartij steeds in de on-
fl · mogelükbeid geweest het bewijs te leveren dat de Sjarat zoekt.
Doch voornamelijk beklaagde zich Saridjo [gelijk ook in beide
,l brieven vermeld staat) dat .... zoo hij niet telkens ver-
scheen.
,Dit is dan ook de aanleiding dat Saridjo. blijkbaar zeer '
‘ ,,ve7·0náwaa1·d1'gcZ mijne hulp ingeroepen heeft, en met de stnk­
j ,,ken in handen mocht ik geen bezwaar maken-ik ben er
Namöóshelee toe verplicht-om namens Saridjo te klagen zoo-
,,wel bij den priesterraad als bij den assistent-resident.
,.I)at ik aan het slot van mijn briefje aan den Sjarat als
t l , slotsom van al het bij den Sjarat vooral`gaande, vooral ook
,,na de handeling van ...... namens Saridjo schreef; Sa­
jj ,,7'i(ü0 tida ö0Ze daleng Zagi, wilde niets anders zeggen dan dat
‘. ,,Saridjo veel werk heeft en niet dagelrjjks, elk oogenblik ter
[ h ,,beschikking staat van den Sjarat; geenszins dat hij niet wil
l i ,,komen Integendeel heb ik nog in bijzijn van andere
i ,,Inlanders, als Antje Toeding en mijne klerken, Saridjo die on-
` j _ ,,wi]lig was, sterk aangeraden naar den priesterraad te gaan
j ,,zoo dikwijls hij opgeroepen werd, doch steeds aan mij verslag
,,van de zitting te geven.
,,Opmerl;ing verdient nog dat vooral op de buitenbezit- [
it ,,tingen de priesterraad quà talis geen wettig bestaan heeft,
j, ,,altl1ans daarover groot verschil van gevoelen bestaat. De
,,priester1aad wordt geduld; meer niet.
i 1 K ,.lk meende recht te hebben mij in mijn briefje aan den '
_ lj ,,Sjarat te beklagen over hetgeen Saridjo noemt ......
ht" ,,Nu de assistentwesident voor de polieie de kwestie op
j. jj', ,,een wijze waartegen ik namens Saridjo ten zeerste protesteer, ‘
l ,,opgcworpen [neen doorgehakt] heeft, beneer ik eerbiedig dat
,.gem westartikel den Inlander chvinjyi voor den prtesterraad
I; ,,te verschijnen, vooral niet als partij. Wat ons allen bij onze ·
j _ · [j) Ik had trouwens de zaak in handen van den assistent-resident voor de i
‘ j" policie gesteld.
1
1l
j 1
1 ll
1