HomeEen vraag van den dagPagina 45

JPEG (Deze pagina), 660.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

ilü
40 A l
ltr
nde personen van Kadjappang en Djala te kort geschoten zijn
uin het bewijs dat Oewa Raböi in leven wonende te Tello met
phare moeder gehuwd is geweest en twee keeren deswege I
nhaar eisch is afgewezen. lr
uNiettegenstaande deze twee vonnissen kracht van gewijs« ·
nde verkregen hebben en daartegen geen middel meer open-
yrstaat roept de Sjarat, met name de Imam kampong Blanda, `V
pdagelijks de tegenpartij, Sarioljo, op, om .....
uäsaridjo roept ten zeerste uwe tusschenkomst in .... °
Met eerbied teekent I:
voor Saridjo rl `
w. g. R. VORSTMANJ

»Den 28stcn dezer ontving ik van bovengenoemden amb-
utenaar het volgend briefje, woordelijk bevattend; · _
»De ondergeteekende verzoekt den heer mr. Vorstman j
· nzich op den 29 dezer, des voormiddags ten 9 ure, ten zijnen Ir`
nkantore te willen verschijnen, medenemende dit biljet.
_ wMakassar, 28 Maart 1890. j
nDe assistenbresident `
uvoor de politie,
w. g. V. BEB.Gl<EL.:r l
45
·«Ik moest bij de ontvangst van dit briefje natuurlijk ver- l
onderstellen dat het een justitie zaak van het hoogste gewicht gold ·
en had in die veronderstelling, vooral in mijne betrekking, l
geen bezwaar aan die oproeping gehoor te geven. Van mijne
goede gezindheid kan dan ook blijken uit het briefje door mij
aan genoemden ambtenaar geschreven, woordelijk luidend:
uGeachte heer van Berckel! 3
»Om 9 ure morgen heb ik comparitie en besogues op ir
uden Raad van Justitie. Na afloop der zitting vervoeg ik mij rg?
uonmiddellijk ten uwen kantore. j.
·· «Makassar Met de meeste achting ;
28-3-90. W. g. R. VORSTMANJ jl
»«Vó6r half 10 ure heden vervoegde ik mij ten kantore Y
nvan genoemden ambtenaar, waarop deze mij mededeelde dat r_
yhij mij de vonnissen wilde teruggeven. door mij hem toege- '« lj
i
ll
l lj