HomeEen vraag van den dagPagina 44

JPEG (Deze pagina), 615.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

39
i Aan Zäne Excellentie deu
{ " Goevernenr-Generaal
g van
[ Nederlandsch­Indië.
Geeft met den meest verschuldigden eerbied te ken-
. nen de ondergeteekende, mr. R. Vorstman, advocaat te
Makassar:
Ik had de eer aan den heer Goeverneur van Celebes
en onderhoorigheden het volgende schrijven te richten: ·
w »rAan den Goeverneur van Celebes
j en Onderhoorigheden.
I vlk heb de eer UHoogEdelGestrenge eerbiedig het vol-
ngende te kennen te geven. '
uAan den Sjarat; alhier had ik de eer het volgende te
uschrijvenz
uhlakassar 26 Maart 1890.
»Kapada Sjarat njang `
nterhormat
»Makassar.
”Lain tida melingken saija poenja tabeli dengan hormat
, wsaija kassih taoe njang Landraad soeda tollah doea kali
‘ nitoe permintaanja Kadjappang dan `Djala sebab itoe orang
utida bisa kassih katrangan njang Oewa Rabbi soeda. kawin
usama itoe orang orang poenja mama.
uMendjadi tida goena boewat priksa Saridjo lagi.
vSaija soeda kassih ini perkara didalem Toean Petor
v V npoenja tangan sebab tida. bole saben hari Saridjo dipangil
ndimoeka Sjarat en tida goena Imam kampong lllanda priksa
udan tanja Saridjo. Saridjo tida bole dateng lagi.
Banjak tabeh
w. g. R. VORSTMAN u j
nAan den assistent­resident VOOl‘ de policie alhier had ik
è de eer het volgende te schrijven:
ï· «Aan den WelEdelGestrengen heer Assistent-
nResirlent voor de policie te Makassar.
uBeleefdelijk heb ik de eer UEdelGestrenge ter inzage
waan te bieden met beleefd verzoek mij na. gebruik over
` j ndeze documenten te laten beschikken: twee vonnissen van
nden laudraad te Makassar respectievelijk dd .... en t
I add ....... waaruit blijkt, dat reeds áwee keeren
l