HomeEen vraag van den dagPagina 43

JPEG (Deze pagina), 547.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

. ‘ `
38 Y
I
1
. Y
NASCHRIFT. j
· Nadat de vorige bladzüden reeds lang afgedrukt wa- s
ren en door buitengewone omstandigheden op uitgave I
wachtten, gebeurde hetgeen hier beneden wordt meêge­· l`
deeld. Het daar behandelde, per eerbiedig rekest -aan
Z. E. de11 Goeverneur­Generaal reeds opgezonden, hangt
te nauw samen met het besproken onderwerp dan dat ik
zou kunnen nalaten het hier nog op te nemen. Op nieuw
zal men zien dat ik geen personen maar ambtsdaden be-
oordeel; niet de eersten, alleen de laatsten gaan mij aan,
in Zoover zg de rechts­belangen der bevolking betreffen
welke ik ambtshalve geroepen ben te behartigen, invloed
uitoefenen op mijn officieelen werkkring en dus een voorwerp
van kritiek en van hooger beroep bij Züne Excellentie
mogen zijn. Reeds daarom alleen heb ik mij voor de pers •
verscheiden hiaten in dit naschriit veroorloofd en voor `
geachte en onpartndige lezers alles gemeden wat niet
dienen zou om beginsels toe te lichten. Het zal mij
aangenaam zgn van degenen die mg een goed hart toe-
dragen te vernemen in hoeverre ik daarin te kort gescho­ ·
ten ben. W t
vt.
_ x
3
V
l