HomeEen vraag van den dagPagina 41

JPEG (Deze pagina), 818.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

1
ç 9*

ee
per dag voor elken ambtenaar.
Niets belet een andere methode toe te passen en het
werk geheel aan de kamponghoofden onder het noodige
toezicht op te dragen.
· lntusschen, eischt die inschrijving groote oplettendheid -1
r van den ambtenaar bij de opgave der namen, onoverko- if
melijk zullen de bezwaren die zich hier mochten voordoen, J {
niet zün. Evenmin zal men behoeven te vreezen voor valsche
opgaven, daar ieder ambtenaar in zänen kring gemakke-
lijk naar de echtheid der verklaring een onderzoek zou •
kunnen instellen. Doch dit laatste in uiterste gevallen.
Er bestaat trouwens’geen gevaar voor. Inderdaad spotten
de lnlanders minder met de afstamming dan een bedorven
gedeelte der Europeesche maatschappij. Alleen ziet men
onder hen thans dikwijls het boven beschreven schouwspel, i
. niet omdat ze apriori hunne bloedverwanten plegen te ver-
loochenen - dat is thans geen Aziatische gewoonte - maar
alleen omdat ze, wanneer daartoe de gelegenheid open- L
staat, gebruik maken van de verwarring die de aanteeke- `
ningen van hun geestelijken - zoo die aanteekeningen al
bestaan - grootelijks stichten. i
Doch ook de kosten van den eventueel in te voeren
maatregel kunnen niet groot zgn. Die kosten kunnen groo-
tendeels teweeg gebracht worden door de aanschaffing der _
blancoregisters. Doch tegen den tijd der eventueele in-
voering vleien we ons in lndië te bezitten tal van papier- j
· fabrieken die ons het papier goedkoop leveren. En zullen
de Europeesche ambtenaren voor hun werk geen aanspraak
­ maken op een hooger tractement, de kamponghoofden die ‘
bg uitzondering zich er meê belasten, zullen zeker tevre­ =
den zijn met f 1.- in de week bij­verdienste. `
ls dit een en ander in elk geval een vraag van uitvoe-
‘ ring, aan uw verlicht bestuur, Excellentie, zoo goed toe-
vertrouwd, niemand houdt die uitvoering zonder groote,
geldelijke offers voor onmogelijk. De zaak wordt gewenscht
niet ‘alleen door de Inlanders maar ook door de ·
Europeanen, met name vooral, en dit op grond van het *
credietwezen, door den handel, met het leger ende vloot,
Excellentie, den hoofdfactor der Nederlandsch Indische
. samenleving. g
Redenen waarom de ondergeteekende Uwe r
Excellentie nadert met het eerbiedig doch,
wanneer hü zich zoo mag uitdrukken,
dringend verzoek de hier behandelde vraag j
`·&*