HomeEen vraag van den dagPagina 40

JPEG (Deze pagina), 836.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

V C
f, 35
hoofden. Het werk zou dus hoofdzakelijk moeten verdeeld
worden tusschen secretarissen der gewesten, assistent­re­
sidenten in de binnenlanden en de controleurs aldaar.
Tijdroovend kan dat werk niet zgn; goede modellen eischen
voor de invulling slechts weinig geschrijf. Bestaan er
I registers voor geboorten, huwelijken en overlnden, zoo zou
A de aangifte moeten geschieden in het bg-zijn van twee of
meer getuigen en zouden verder in hoofdzaak, in begin-
sel, onze bepalingen omtrent de registers toepasselgk kun-
· nen worden verklaard.
Men behoeft, meen ik, niet te vreezen dat genoemde
ambtenaren daardoor te veel werk op zich zouden nemen.
Neemt men tot maatstaf de bevolkingsstatistiek van den
Regeerings-almanak van Nederlandsch-Indië van 1890
(een werk waardoor de Regeering weder de grootste dank-
baarheid harer onderdanen verdient) dan ziet men dat ~ ·
büvoorbeeld Celebes en Onderhoorigheden 585963 Inlan­
ders telt. Het aantal geboorten wordt niet opgegeven:
`S natuurlijk niet: daaromtrent is alles donker, zeer donker.
Doch men vindt dat aantal natuurlijk wel opgegeven. ten
opzichte van de Europeanen. Over 1888 waren onder
de 1518 Europeanen op Celebes en Onderhoorigheden 63
geboorten of ruim 4%. Neemt men nu de dubbele per-
centage bü de Inlanders aan- ik meen ten minste daar-
toe gerechtigd te zgn en de Inlanders zelven zullen het
` wel niet wraken-dan heeft men 8% van 585963 of
46877 geboorten, ten opzichte van de inschrüving ver-
deeld over tal van ambtenaren. Rekent men iv 20 ambt-
tenaren die voor het nieuwe, goede werk in aanmerking
zouden kunnen komen, dan zou ieder hunner dagelijks
gemindeld 6 a 7 geboorten hebben in te schrijven.
Voor het aantal huwelüken onder de Europeanen j
dient men om eenigen maatstaf te hebben, dat over ge-
heel Indië te nemen. En werden in 1888 i 450 huwe-
lüken gesloten op een Europeesche bevolking van i 54000 4
:1 zielen of 5/6 %. Nemen we aan dat onder de Inlanders
ç 2%, of zoo men vvil 3% huwelijken op hun zielen-tal
jj gesloten worden dan komt men voor Oclebes en Onder- , ,
t á, hoorigheden op 3% van 585963 :: 17578 huwelijken of
‘ 878 huwelijks acten over elken ambteaar van den burger-
I lijken staat in het jaar of 2 en 3 acten per dag.
j In 1888 stierven in Indië t 1880 Europeanen of it 31 ig.
Neemt men 6% op het aantal Inlanders, en wel voo1· Ce- j
l, lebes en Onderhoorigheden dan zgn er vier doodacten
A