HomeEen vraag van den dagPagina 39

JPEG (Deze pagina), 821.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

e
34 S
lnlander is zacht en beleefd en zün orgaan alleen, be-
scheiden en ingetogen, is daarvan reeds een bewijs. Zacht-
zinnigheid verleidt den aangesprokene steeds tot machts-
vertoon en overheersching. _Zóó is het gros der menschen:
zwak en daarom machtig tegenover den zwakke en be- g
scheidene. Doch een lnlander blüft beleefd zoolang het kan. ’
Een rijk woord van den inlander, Excellentie: Saga. Saw: Cx
er valt een roman over te schrijven. Saya! Dikwijls be-
teekent het Slamat; bai/· bagzloc; maar dikwijls betee-
kent het ook: guos ago! En zeerzeker is het de eerste ·
plicht van onze ambtenaren om met artikel 55 i11 ver-
band met 112 R. R. vóór oogen het gemoed van den in-
lander gunstig te stemmen. VVat kan het ons baten, dat
hij schijnbaar rustig blüft en zwijgt, doch werkelijk zijn
leed verkropt? Met die vraag is immers het gevaar aan-
gewezen. Het verzoek hier eerbiedig gedaan is dus niet
een op zich zelf staand oordeel, bij wüze van theorie op-
geworpen; het is een verzoek overeenkomstig 112 van het Q
1{egeeringsreglement formeel door mij zelf gedaan, doch `
gesteund, krachtig gesteund, door den volksgeest.
verlangen registers van den burgerlijken staat (dat
is de stem in onze inlandsche gemeente), wij verlangen
rustig over ons vermogen te beschikken, en in den tegen-
woordigen toestand mist dat vermogen zekerheid; ver-
langen welvaart, en geen welvaart is mogeläk., wanneer ' A
we heden steunend op onze dierbaren oogst, morgen Väll
” onze padivelden en overmorgen van onze vischvüvers wor-
den veijaagdz wg verlangen rechtszekerheid, en die mis-
sen wij. ~
Een laatste vraag, die ik eerbiedig kortelijk wenseh
te bespreken is, of de invoering van den eerbiedig ver-
langden maatregel aan administratieve bezwaren onder-
hevig is. Bezwaren misschien, doch geen bezwaren van
gewicht. Die bezwaren zouden moeten gelden de vraag
wie de registers moesten aanhouden, en de kosten daar-
aan verbonden. ¥.
BQ de overweging der eerste vraag zou het raadzaam
zün om, waar dat mogelijk is, de Europeesche ambtenaren jj
met de bijliouding van büzondere registers voor de inlan- i ju q
ders te belasten voor zoover deze binnen een zeker ge- 3V
bied wonen, en voor de lnlanders op grooteren afstand
dat werk bij uitzondering over te laten aan kampong- 5
[jj Zoo hier ccuig Staatslcve:1 was zou ik kunnen spreken van het volk
achter de kiezers. °
t dè