HomeEen vraag van den dagPagina 37

JPEG (Deze pagina), 856.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

s
32 '
gevoerd worden tegen dergelijken maatregel? Geen van
gewicht. Want als ernstig bezwaar mag niet gelden het-
geen bovengenoemde geachte ambtenaar, de assistent­re-
sident voor de policie alhier, en die naar ik mag aanne-
me11 als ambtenaar sprak omdat ik hem als ambtenaar _
(op zijn kantoor) bezocht en aansprak: nameläk dat de X
Mohammedanen geen registers van den burgerlijken staat
kennen en in de eerste plaats de Turken niet; dat de In-
landers tegenwoordig wel zooveel willen; dat ze zelfs al
testamenten maken en eigenlijk wel Europeanen zouden
willen zijn.
Excellentie, onder de groote meerderheid der ingeze-
tenen van Nederlandsch-Indië die er vóór is dat de In-
lcmders Iwlemders blüven en als zoodanig behandeld wor-
den, behoort zeer zeker de ondergeteekende en heeft hü
als voormalig redacteur van een Indisch dagblad dat vol-
doende getoond. Maar wat heeft deze vraag met de be-
handelde te maken? De Inlanders Inlanders te laten bl§­
ven wil dat zeggen: grove misbruiken te laten bestaan,
terwül daartegen een afdoend middel kan gevonden wor-
den? Neen, Excellentie, wat sterker is: tracht onze wet-
geving zelve, dikwijls helaas meer dan den staatsrechte-
lijk geheel machteloozen Europeanen in Indië lief is, i
tracht ze zelve niet de inlandsche samenleving uit haren n I j
eigenaardigen theokratischen toestand op te heffen? De
geheele Mohammedaansche wetgeving toch is een theo-
kratie. Wordt het belastingstelsel naar den adat inge- _ '
richt? Heeft men in 1875 den adat, de Mohammedaan-
sche instellingen op Sumatra's Westkust geëerbiedigd?
VVat hebben we gedaan ten aanzien van het strafrecht
der Inlanders? Van de llohammedaansche en de inland-
sche strafbeginselen bestaat niets meer. Er is in 1872
eenvoudig ee11 schrap doorgehaald. Wat is gebeurd met
No. 27 van artikel 2 van het politie­strafreglement voor
Inlanders ? Dat artikel, waarmeê onze bedienden nog .
konden geregeerd worden, steunde geheel op ]l[ohcmzme­ "
dacmsehe begrippen, vooral met het oog op de omstandig-
heid dat zelfs slavernij nog een Mohammedaansche in-
stelling is. Ook dat heeft men geschrapt; en ik behoef
Uwe Excellentie wel niet te verzekeren dat degene die
het voorstel daartoe gedaan heeft, niet den eerbied maar
voor goed de liefde der Europeanen in Indië verbeurd
heeft. Wat is geschied met de bepalingen van ons bur- ’
gerlijk wetboek, houdende eenige voorschriften omtrent A
l