HomeEen vraag van den dagPagina 36

JPEG (Deze pagina), 833.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

ä ^ 31
gen heeft onbedremmeld tot mä komen.
. Dit is de bedoeling van artikel 55 R. R; geen an-
dere. Aartsvaderlijk bestuur wenschen wü. Goed. Er is i
A geen bezwaar tegen. Inlanders zijn kinderen. Goed, ook
dat neem ik aan. Maar dan moeten ze ook als kinderen
é behandeld worden en is het bovenaangehaald antwoord
* niet in overeenstemming met die aartsvaderlijke betrek-
j king. Dat antwoord, een enkele verwüzing in de holland-
Q sche taal naar artikel 112 van het R. R., is een ant-
woord waaraan een inlander hoegenaamd niets heeft.
j Toewan Besaar bilang apa, vroeg ik Basongee Daeng
M abee, toen hij met zijn beschikking ten mänen kantore
kwam. Toewan Besaar bilang fatsal seratoes doewa blas.
lk kan Uwe Excellentie eerbiedig verklaren en ver-
zekeren, dat die inlander die zooveel lezen kon dat zgn op-
merkzaamheid op het aangehaald artikel gevallen was.
· van dat antwoord geen anderen indruk gekregen heeft
_ dan dat hij, zoo hij het waagde te rekwesteeren om re-
gisters, minstens met dwangarbeid gestraft zou worden.
Mijne geruststelling kon weinig baten; en voor niemand
zijner landgenooten was het door mij vertaald antwoord
een aanmoediging om gevolg te geven aan het aanvanke-
lijk enthusiasme voor de goede zaak en een verzoekschrift
jv over het onderwerp in kwestie te teekenen. Thans heet
* het overal in de inlandsche gemeente: tida brani.
Nog eens. Excellentie, is dit een gezonde toestand?
lj VVelk belang kan een koloniale mogendheid erbij hebben
ïi de inlanders hun leed te laten verkroppen ? ls de dood-
sche stilte onder de Inlanders tegenover de Europeanen
· een` bewäs van welvaart? Vooral bij den Inlander gaat
g niet op: wie zwijgt stemt toe. r
? Ook hier niet. De Inlander is ontevreden over de
behandeling zijner rechtszaken bij de geestelijke rechtban-
§ ken. Dat is bekend, vooral ook te Makassar. Is nog niet
onlangs een khalif geschorst, omdat men meende dat 1nis­ - ‘
·) bruik gemaakt was van getuigenissen omtrent afstamming?
Lag het niet voor de hand het verband te bevroeden tus-
§ sehen die rechtsbedeeling en het reeds lang ruchtbaar ge- '
worden verlangen naar verbetering in het algemeen, naar
het middel in het büzonder om aan den toestand groo-
tendeels een einde te maken, dat is, de eventueele in- _
j voering van registers van den burgerlijken staat onder J
§ de lnlanders? G
E En welke overwegende bezwaren zouden kunnen aan-
E .