HomeEen vraag van den dagPagina 35

JPEG (Deze pagina), 879.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

. 30 E ‘
. plaats van min of meer Zädelg/c te blijven waar het de
bevoegdheid onder de inlanders geldt tot uitoefening hun-
ner staatkundige rechten, meer handelend, meer aartsva··
derlijk (dat is het woord) optreden, en ten aanzien van _
de inlanders zeggen: laat de kinderkens vräelijk tot §
j mij komen? Ik behoef niet te betuigen dat ik de wüze J
van handelen onzer hoofden van gewesteläk bestuur eer- ‘
biedig: hun interpretatie van artikel 112 in verband met ar-
l tikel 55 van het R€g€€1'1HgS1°€gl€mCHt, namelijk: lijdelijk­
[ heid tegenover het onbestreden recht van den Inlander
§ bij die artikelen voorgeschreven, is er ééne; doch het zal j
E ook een ander, en dus ook mn, vrijstaan eerbiedig van
gevoelen met die geachte hoofden te verschillen en mïüne
j interpretatie daar tegenover te stellen. En is die inter·
pretatie zoo moeielijk? Het verband tusschen artikel 112
j en artikel 55 mag worden erkend; en wat lazen we in
Q artikel 55? Dat de Goeverneur-Generaal, dat zgn ook ·
; de Europeesche hoofden bg delegatie, zorgt dat den inlan- _
ders overal gelegen/raid gegeven worde om vrgely/c klach-
§ ten inteleveren.
De wet spreekt duidelnker dan ik zelf spreken kan.
ï Zorgen is hier toezien, uitlokken, uitvragen, de gedachte
j van den inlander uitvorschen en hen wanneer daartoe
j aanleiding bestaat uitnoodigen orgel?/c te zeggen wat hem ,;_
1 ontbreekt, in één woord züne grieven te kennen te geven; ·*· `f
en men zal tot de praktische toepassing van artikel 55 'I
zeker wel niet rekenen de wekelijksche inlevering van de iw
j rapporten der inlandsche hoofden bij den assistent­resident. ïj
lj Zorgen is dus geen Zydolë/c/Leid. En wanneer mijne inter-
lï pretatie juist is, dan acht ik het boven aangehaald ant- ·
woord van ons geëerbiedigd hoofd van bestuur ook niet
overeenkomstig de wet. VVaarom, mag ik vragen, zoo ë
j men veronderstellen mag dat bij de inlanders een groote g
kwestie aanhangig is als die van de registers van den
j burgerlijken staat; zoo men veronderstellen mag dat die
F kwestie een gevolg moet zijn van grieven, en groote grie­ ·
Q ven zelfs; waarom in dit geval den rekwesteerenden inlan-
‘ der niet i11 persoon bg zich geroepen en gezegd: wat ver- j
?‘ langt gij eigenlijk? VVat is niet naar uw zin en naar
? den zin uwer medeingezetenen? Hebt gij een verzoek, _
t hebt gij een klacht, spreek vrü uit en laat ieder uwer in ä
Q. geschrifte stellen of in geschrifte doen stellen wat hij j
wenscht: ik zal bij Z. E. uwe belangen voorstaan. Zeg
dat uwen medeingezetenen en laat ieder die wat te zeg-
r I
j E
1 °' 2
j .
1
li