HomeEen vraag van den dagPagina 34

JPEG (Deze pagina), 769.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

H
iz
29
j Het antwoord van den hooggeschatten hoofdambtenaar
l luidde:
Gelezen het rekest dd. ll dezer van den inlander Basrmgee
daeng Maöee van beroep goudsmid in kampong Maloko (Ma/cas·
aar) houdende ’t verzoek om vergunning tot het indienen van
_ een adres aan den Gouverneur­Generaal van Nederlandsch-Indië',
strekkende dat ook voor inlanders registers van den Burger-
‘ lijken Stand worden aangehouden. ,
Heeft besloten :
` Adressant in antwoord op zijn bovenomschreven verzoek
mede te deelen, dat het recht van petitie bij art. 112 van
het ¢·e_q.kRe_äZememf aan alle ingezetenen van NederZana'sck­ImZiè'
j is toege en .
Het zij mg geoorloofd, Excellentie, op te merken, dat
j men hier eigenlijk te doen heeft niet artikel 55 van het
Regeeringsreglernent: >> de bescherming der inlandsche be-
.;_ volking tegen willekeur, van wien ook, is een der gewich-
tigste plichten van den Goeverneur-Generaal.
zorgt, dat de besturende ambtenaren de daarom-
trent bestaande of nader uittevaardigen verordeningen stip-
telijk nakomen, en dat den inlanders overal gelegenheid
gegeven worde om ergjielijk /l·Za<·/nm in te leveren. <<
ln dit geval kon nien veronderstellen dat niet het
_ _ verzoek om registers een andere, gewichtige vraag verbon-
°`°` den was, of liever dat het verzoek geboren was uit een toe-
stand, die verholpen moest worden. Een inlander vraagt
maar niet zoo om registers van den burgerljjken staat
alsof hij een paar oorbellen voor zgn dochter verlangt.
Vraagt hij registers, dan vraagt hij meer: zijn verzoek is
een klacht. Mij dunkt - we hooren nog de stem van
het kamerlid van wijlen baron van Hoëvell klinken, wan-
neer hij de belangen der inlanders en vooral hun
klacht bepleitte; en ik geloof met hein dat artikel van
het llegeerings-Reglement een andere beteekenis heeft dan
in de praktijk door bestuursanibtenaren te goeder trouw
er aan gegeven wordt. Ik herhaal eerbiedig: de inlander
klaagt niet; hij durft niet; doch als hij klaagt, als en
zijn stad- en dessagenooten eenmaal opgaan naar het
residentiehuis om grieven bloot te leggen, dan is er peri-
culuni in mora; en waarom zou een praevenieerendo staat-
kunde niet beter zijn dan een repressieve? Zou hetdziar-
om, Exeellentie, niet veeleer in den geest van ons ltegee-
ringsreglement liggen dat de hoofden van ons bestuur, in