HomeEen vraag van den dagPagina 33

JPEG (Deze pagina), 733.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

Kl
' 28
Doch iets anders was de raad dien ik zelf een inlander {
gaf om hem op deze wQze de angst te ontnemen die hem
beklemde zoo hg in verzoeking kwam een rekest aan Uwe
Excellentie te teekenen:. de raad namelük om zich tot
onzen hooggeschatten Goeverneur te wenden met het een-
voudige (ik zou bijna zeggen sinqole) verzoek, of hä bij ‘
rekest aan Uwe Excellentie het verlangde kleinood vra- ,
gen mocht. deed dat. Mijn raad was een kansreke­ j
ning. De wijze van antwoorden van de geëerbiedigde hoof- .”
den onzer gewesten is bekend: één deugd hebben die
antwoorden: ze zijn kort; doch ik vleide in elk ge-
val met de kans - ik zeg niet de lccms ­- dat de Goe-
verneur van dit gewest in dit geval, in dit hoogst gewich- l
tige geval, zijn geëerbiedigd antwoord eenigszins en wel
desnoods in de maleische taal zou toelichten, zoodat de l
lnlanders daaruit konden begrijpen zonder schroom tot de »
indiening van het bedoelde rekest te kunnen overgaan. Q
Het rekest van den inlander, Basongee daeng Mabee
genaamd, denzelfden van wien ik zoo even sprak, luidde:
Kapada
Toewan Besaar njang terhormat
r di
l Makassar. . W
i Oendjoek bertaoe dengan hormat saija njang bertanda di-
j bawa inie Basongee daeng Mabee tertingal di Makassar kam-
l on Muloko. .
i P gNjaug dia soeda dapat taoe njang Blanda pakee soerat
register Burgerlijk stand.
Njang dia oendjoek samoea orang ittam soekat sekalie
· kasic masok rekest pada Toewan Gouverneur Generaal boewah
dapat soerat Register Burgerlijk stand voor orang ittam.
_ Tctapi dan scmoewa orang ittam kappa kapala dan orang
` ketjil ketjil tiada branic kasi masok rekest kaloe tiada dapat
premissie dari Toewan Besaar boewat minta kita dapet soerat
Register Burgerlijk stand.
Soepanja Toewan Besaar bolee kasie premissie
i dan samoewa orang ittam branie kasi masok
rekest pada Toewau Besaar di Batawi boewat
dapat itoe soerat Register Burgerlijk stand.
Saija njang bertanda,
j w. g. BASONGEE DAENG MABEE.
r
I
I ‘ -
5
i